วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Strange (coercion) errors

Hey everyone,
   On 5.13.beta4 (git version), do the following:

sage: D4 = DescentAlgebra(QQ, 4); D = D4.D(); B = D4.B(); w4 = D({1,2,3})
sage
: D(B[1,2,1] * B(w4))
D
{1, 2} + D{1, 2, 3} + D{2} + D{2, 3}
sage
: SGA4 = SymmetricGroupAlgebra(QQ, 4)
sage
: SGA4(w4)
[4, 3, 2, 1]

Now, I goofed one time and forgot to define SGA4, but in doing so, I can reproduce the following:

sage: D4 = DescentAlgebra(QQ, 4); D = D4.D(); B = D4.B(); w4 = D({1,2,3})
sage
: D(B[1,2,1] * B(w4))
SGD
{1, 2} + D{1, 2, 3} + D{2} + D{2, 3}
sage
: SGA4(w4)
---------------------------------------------------------------------------
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-3-cffc73423add> in <module>()
----> 1 SGA4(w4)

NameError: name 'SGA4' is not defined
sage
: SGA4 = SymmetricGroupAlgebra(QQ, 4)
sage
: SGA4(w4)
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-5-cffc73423add> in <module>()
----> 1 SGA4(w4)

/home/travis/sage/local/lib/python2.7/site-packages/sage/structure/parent.so in sage.structure.parent.Parent.__call__ (sage/structure/parent.c:8372)()

/home/travis/sage/local/lib/python2.7/site-packages/sage/structure/coerce_maps.so in sage.structure.coerce_maps.DefaultConvertMap_unique._call_ (sage/structure/coerce_maps.c:3856)()

/home/travis/sage/local/lib/python2.7/site-packages/sage/structure/coerce_maps.so in sage.structure.coerce_maps.DefaultConvertMap_unique._call_ (sage/structure/coerce_maps.c:3757)()

/home/travis/sage/local/lib/python2.7/site-packages/sage/combinat/free_module.pyc in _element_constructor_(self, x)
   
1547                 except TypeError:
   
1548                     pass
-> 1549             raise TypeError, "do not know how to make x (= %s) an element of self (=%s)"%(x,self)
   
1550
   
1551     def _an_element_impl(self):

TypeError: do not know how to make x (= D{1, 2, 3}) an element of self (=Symmetric group algebra of order 4 over Rational Field)

Although this works:

sage: D4 = DescentAlgebra(QQ, 4); D = D4.D(); B = D4.B(); w4 = D({1,2,3})
sage
: SGA4(w4)
---------------------------------------------------------------------------
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-2-cffc73423add> in <module>()
----> 1 SGA4(w4)

NameError: name 'SGA4' is not defined
sage
: SGA4 = SymmetricGroupAlgebra(QQ, 4)
sage
: SGA4(w4)
[4, 3, 2, 1]

We also have this not working:

sage: D4 = DescentAlgebra(QQ, 4); D = D4.D(); B = D4.B(); w4 = D({1,2,3})
sage
: B(w4) * B(w4)
B[4]
sage
: SGA4 = SymmetricGroupAlgebra(QQ, 4)
sage
: SGA4(w4)
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
...
TypeError: do not know how to make x (= D{1, 2, 3}) an element of self (=Symmetric group algebra of order 4 over Rational Field)

Some more variations that do not throw a TypeError (same first line in each block):

sage: D(B(w4))
D
{1, 2, 3}
sage
: SGA4 = SymmetricGroupAlgebra(QQ, 4)
sage
: SGA4(w4)
[4, 3, 2, 1]


sage
: elt = B[1,1,1,1] - B[1,1,2] - B[1,2,1] + B[1,3] - B[2,1,1] + B[2,2] + B[3,1] - B[4]
sage
: elt * B[1,2,1]
B
[1, 1, 1, 1] - B[1, 2, 1]
sage
: SGA4(w4)
---------------------------------------------------------------------------
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-4-cffc73423add> in <module>()
----> 1 SGA4(w4)

NameError: name 'SGA4' is not defined
sage
: SGA4 = SymmetricGroupAlgebra(QQ, 4)
sage
: SGA4(w4)
[4, 3, 2, 1]


Some other failures:

sage: elt = B[1,1,1,1] - B[1,1,2] - B[1,2,1] + B[1,3] - B[2,1,1] + B[2,2] + B[3,1] - B[4]
sage
: elt*elt
B
[4]
sage
: SGA4 = SymmetricGroupAlgebra(QQ, 4)
sage
: SGA4(w4) # Boom


sage
: elt = B[1,1,1,1] - B[1,1,2] - B[1,2,1] + B[1,3] - B[2,1,1] + B[2,2] + B[3,1] - B[4]
sage
: D(elt * B[1,2,1])
D
{1, 2} + D{1, 2, 3} + D{2} + D{2, 3}
sage
: SGA4(w4)
---------------------------------------------------------------------------
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-5-cffc73423add> in <module>()
----> 1 SGA4(w4)
NameError: name 'SGA4' is not defined
sage
: SGA4 = SymmetricGroupAlgebra(QQ, 4)
sage
: SGA4(w4) # Boom

So Darij and I are both really confused now. There might be more than one error, but the first one is the strangest of them all to me. Any insight as to what's going wrong?

Best,
Travis


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 11/29/2556 08:49:00 หลังเที่ยง