วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] What is the right way to deal with mpfr_t arrays/vectors/lists in cython?

I am working in a C++ library that provides some certified homotopy continuations. It provides a function that, takes as input a list of floating point numbres and returns another such list. 

I am having a lot of trouble trying to write a sage-cython interface for mpfr floats (the version for doubles works ok).

I have tried to use vectors, lists and malloc'ed arrays, but none of them seems to work. mpfr_t' are so tricky.

Whis is the right way to write such a cython interface?

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/04/2560 05:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/05/2560 06:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/05/2560 09:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/05/2560 10:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/05/2560 10:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/06/2560 11:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 10:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/08/2560 01:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/08/2560 01:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/08/2560 01:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/08/2560 01:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/08/2560 06:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/08/2560 06:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/08/2560 07:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/08/2560 07:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/08/2560 07:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/08/2560 08:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/08/2560 11:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 03:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 10:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 10:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 03:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 03:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 03:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 10:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/11/2560 04:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/11/2560 09:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 06:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 12:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 12:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 03:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 03:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 03:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 03:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 03:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 03:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/13/2560 07:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/13/2560 09:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/13/2560 05:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/13/2560 05:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/14/2560 04:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/14/2560 04:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/14/2560 07:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/14/2560 01:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/15/2560 02:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/15/2560 05:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/15/2560 05:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/15/2560 06:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 01:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 01:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 02:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 03:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 02:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 04:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 06:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 10:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 10:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/17/2560 01:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/17/2560 11:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/17/2560 08:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/17/2560 08:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/17/2560 08:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/17/2560 08:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/17/2560 09:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/17/2560 09:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 07:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 08:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 08:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/19/2560 04:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 08:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 08:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 08:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 11:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/22/2560 03:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/22/2560 04:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/22/2560 05:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/22/2560 05:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/22/2560 05:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/22/2560 02:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 12:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 02:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 02:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 02:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 05:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 05:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 02:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 02:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/24/2560 06:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/24/2560 02:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/24/2560 03:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 06:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 06:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 08:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 08:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 12:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 12:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 02:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 04:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 04:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 04:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/26/2560 05:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/26/2560 07:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/27/2560 06:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/27/2560 10:00:00 ก่อนเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] root @ sagemath node

Hi guys, 
who do I discreetly share the bug I found on linux server ? I got the root .. 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/06/2560 05:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/06/2560 06:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/06/2560 10:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/06/2560 11:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 06:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 07:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 09:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 10:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 10:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 12:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 01:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 01:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 09:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 09:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 09:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 10:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/10/2560 11:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/10/2560 11:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 11:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 12:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 01:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 02:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 05:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 05:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 05:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 08:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 09:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/12/2560 10:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/13/2560 04:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/13/2560 07:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/13/2560 08:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/13/2560 12:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/13/2560 05:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/13/2560 05:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/14/2560 03:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/14/2560 08:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/14/2560 01:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/14/2560 01:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/14/2560 06:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/14/2560 06:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/14/2560 09:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/14/2560 09:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/14/2560 11:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/15/2560 06:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/15/2560 01:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/15/2560 01:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 10:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 12:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 12:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 01:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 01:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 02:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 02:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/17/2560 06:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/17/2560 06:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/17/2560 06:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/17/2560 03:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 12:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 12:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 05:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 10:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 11:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 05:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 05:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/19/2560 05:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/19/2560 05:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/19/2560 03:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/19/2560 05:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 07:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 07:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 07:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/21/2560 03:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/21/2560 07:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/21/2560 10:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/21/2560 04:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/21/2560 08:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/21/2560 08:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/21/2560 09:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/21/2560 11:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/21/2560 11:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/21/2560 11:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/22/2560 08:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/22/2560 08:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 09:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/24/2560 01:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/24/2560 04:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/24/2560 04:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/24/2560 04:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/24/2560 08:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/24/2560 05:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/24/2560 07:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 02:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 02:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 02:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 03:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/27/2560 09:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/27/2560 09:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/27/2560 10:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/27/2560 12:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/28/2560 09:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/28/2560 09:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/28/2560 09:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/28/2560 01:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/28/2560 01:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/28/2560 01:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/28/2560 10:30:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: Our SSL serial drama-cum-cliffhanger

P.S.

I looked at the ticket now. I don't know exactly what was wrong on their end, but I have homebrew gcc (6.3.0) installed, including gfortran, and it did not break my build, as far as I can tell (at the very least, it was successfully built and runs fine the simple stuff I usually use it for).

-- 
Konstantin Kliakhandler
    http://slumpy.org
          )°) )°( (°(

On 25 January 2017 at 00:50, François Bissey <francois.bissey@canterbury.ac.nz> wrote:
It depend what compilers are exposed. Last time someone filled
a bug, gfortran from brew was interfering with the gfortran sage
installs. https://trac.sagemath.org/ticket/22112

Francois

On 25/01/17 11:46, Konstantin Kliakhandler wrote:
Ah, I misunderstood the question. AFAICT homebrew does not adversely
affect the sage built. In particular, I was able to successfully build
it several times with 7.5.betaX 7.5.rcX and 7.5, on two separate
machines (on which I also have HB installed).

--
Konstantin Kliakhandler
    http://slumpy.org
          )°) )°( (°(

On 25 January 2017 at 00:42, John H Palmieri <jhpalmieri64@gmail.com
<mailto:jhpalmieri64@gmail.com>> wrote:

    The question is, if you have homebrew installed, can you build Sage
    from source? That is, extract the source tarball, type 'make' in the
    sage directory, and have it complete successfully. I think the
    motivation behind the question is, in the past, the presence of fink
    or macports prevented Sage from building correctly, so it is natural
    to wonder what happens with homebrew.

      John


    On Tuesday, January 24, 2017 at 1:51:41 PM UTC-8, Kosta wrote:

        I'm not sure exactly what you mean; I am able to *install* sage
        via homebrew - what it does is effectively download the .dmg
        archive and unpack it in an appropriate location. There is no
        homebrew package for building sage from source, however. I can
        (probably) make one if necessary, however.

        On Thu, 19 Jan 2017 at 18:52 Dima Pasechnik <dim...@gmail.com>
        wrote:

            Are you able to build Sage under/in homebrew?


            On Thursday, January 19, 2017 at 3:01:49 PM UTC, Kosta wrote:

                Right now (pre-ticket) if you try to build sage on OSX
                Sierra and above, it will be built without
                OpenSSL support. I'm not sure what happens if you
                download a prebuilt package but somehow I assumed
                that if you don't have OpenSSL installed, then you can't
                use OpenSSL (otherwise I don't understand
                the whole discussion re GPL/OpenSSL). My comment
                regarding installing sage via homebrew is with this
                in mind, since right now it simply automatically
                installs the prebuilt package.

                The ticket addresses the building issue - it looks for
                the headers in a user specified location (in an
                environment variable) if it is defined, and otherwise in
                the location that homebrew installs to.

                --
                Konstantin Kliakhandler
                    http://slumpy.org
                          )°) )°( (°(

                On 18 January 2017 at 20:56, Dima Pasechnik
                <dim...@gmail.com> wrote:                    On Wednesday, January 18, 2017 at 1:20:20 PM UTC,
                    Emmanuel Charpentier wrote:

                        I'm not sure to understand the ticket. Does that
                        means that OS X Sage will depend on Apple's SSL
                        library ? Or depend on a systemwide OpenSSL ? Or
                        am I mistaken entirely ?

                    Apple still sneakily ships OpenSSL headers in XCode,
                    for some sort of upgrading tools, I guess.
                    The location is unstable, though, it chnages from
                    one version of XCode to another :-)

                    Using homebrew to build Sage on OSX isn't
                    well-explored, IMHO. It might work, given some
                    effort is made.                        --
                        Emmanuel Charpentier

                        Le lundi 16 janvier 2017 21:07:40 UTC+1, Kosta a
                        écrit :

                            Regarding OSX, take a look at ticket 21944
                            <https://trac.sagemath.org/ticket/21944> [basically
                            a way to either specify where to find the
                            openssl headers or to use the homebrew
                            headers if available].

                            The homebrew package can be made to depend
                            on the openssl package. Finally, regarding
                            packaged .app - I don't know. I think it
                            would be reasonable to prompt the user about
                            this issue if the dynamic library is not
                            found. I may be wrong, but I think that in
                            recent years homebrew has become the
                            de-facto package manager and in older OS
                            versions openssl was present, so it would be
                            fairly reasonable to just prompt the user to
                            install homebrew and then install via homebrew.

                            Cheers,
                            Kosta

                            --
                            Konstantin Kliakhandler
                                http://slumpy.org
                                      )°) )°( (°(

                            On 15 January 2017 at 15:51, Emmanuel
                            Charpentier <emanuel.c...@gmail.com> wrote:

                                A first step
                                <https://trac.sagemath.org/ticket/22058>
                                towards a solution awaits your comments
                                and review.

                                Plan :

                                 1. Document OpenSSL dependency, mention
                                    the possibility of compiling againts
                                    GnuTLS (with drawbacks)
                                 2. Get OpenSSL development libs on the
                                    machines producing Unix binary
                                    tarballs/packages.
                                 3. (To be discussed) : create a
                                    standard "SSL" package serving as a
                                    backup, allowing compilation on
                                    OpenSSL-less machines. As done for
                                    git, this package should do nothing
                                    if OpenSSL is installed systemwide.
                                 4. Complete curl as a standard package,
                                    which would allow :
                                 5. Upgrade R. Pffeeeewww...

                                Unsolved problem : What about Macs (I
                                don't have a Mac and can't contribute).

                                To be discussed : Cygwin (advoce from
                                Erik Bray keenly awaited...).

                                HTH,

                                --
                                Emmanuel Charpentier

                                Le dimanche 1 janvier 2017 02:55:42
                                UTC+1, Emmanuel Charpentier a écrit :

                                    Dear list,

                                    We have three separate, but
                                    interacting, difficulties with
                                    SSL/TLS support in Sage. I'll
                                    summarize the results of the efforts
                                    of several people who tracked them,
                                    and propose a couple of solutions.

                                    _I) Python now (discreetly) depends
                                    on Open SSL._

                                    Their license page
                                    <https://docs.python.org/3/license.html>
                                    states :

                                        The modules |hashlib|
                                        <https://docs.python.org/3/library/hashlib-blake2.html#module-hashlib>,
                                        |posix|
                                        <https://docs.python.org/3/library/posix.html#module-posix>,
                                        |ssl|
                                        <https://docs.python.org/3/library/ssl.html#module-ssl>,
                                        |crypt|
                                        <https://docs.python.org/3/library/crypt.html#module-crypt>
                                        use the OpenSSL library for
                                        added performance if made
                                        available by the operating
                                        system. Additionally, the
                                        Windows and Mac OS X installers
                                        for Python may include a copy of
                                        the OpenSSL libraries, so we
                                        include a copy of the OpenSSL
                                        license here:

                                    followed by the bizarre OpenSSL
                                    license. For our purpose, the
                                    important statement is *"use the
                                    OpenSSL library for added
                                    performance if made available by the
                                    operating system."*.

                                    "Added performance, my a^htired foot
                                    : Thierry has checked the
                                    possibilities of an OpenSSL-less
                                    Sage, and I have further checked
                                    other possibilities. Our trials
                                    conclusively demonstrate that Gnu
                                    TLS can't be substituted to OpenSSL
                                    for at least the following reasons :

                                      * Sage's pip is non-functionnal
                                        when compiled against Gnu TLS
                                      * Ditto for Sage's git
                                      * I understand (but have not
                                        checked) that  Python's hashlib
                                        module, which depends on
                                        openssl, is used in Sage.


                                    However, contrary to my
                                    expectations, R 3.3.2 *can* be
                                    compiled in Sage against a curl
                                    library using Gnu TLS and keep a
                                    functional HTTPS access to R
                                    repositories.

                                    Consequences :

                                      * Sage *can*be built and run
                                        without OpenSSL support, (as
                                        long as R is < 3.3 or  some SSL
                                        support is available for R >=
                                        3.3), but this system will have
                                        severe limitations (among
                                        others, no access to pip
                                        resources, questionable  support
                                        for Sage's git).
                                      * OpenSSL can be retrofitted in
                                        such a system by installing the
                                        openssl package, but this
                                        retrofit becomes effective after
                                        recompilation of python2 (at least).

                                    This latter "solution" is, at best,
                                    a contraption (even if something in
                                    this direction has been proposed
                                    <https://groups.google.com/d/msg/sage-devel/iwrF8_kGLzM/aze9lJi8nm8J>
                                    back in 2012 to solve the very same
                                    problem). Therefore :

                                      * we *must at minimum* advertise
                                        this problem in the REAME.md
                                        file and recommend checking the
                                        presence of OpenSSL, and
                                        recommend the installation of
                                        openssl development files for
                                        Sage compilation. In this case,
                                        we would have to :
                                          o provide a standard package
                                            providing some HTTPS-capable
                                            SSL support. Ideally, this
                                            package should be able to
                                            check for the presence of
                                            suitable systemwide
                                            libraries, and in this case,
                                            do nothing ;
                                          o use this SSL support to
                                            provide an HTP-enabled curl
                                            for R>=3.3 (with again, the
                                            possibility of usinf a
                                            systemwide curl library).
                                      * We *should* acknowledge our /de
                                        facto/ dependence on a
                                        systemwide OpenSSL (in terms
                                        close to those used by the
                                        Python license). In this case,
                                        we would have to provide a
                                        standard curl package, with the
                                        same provisions as before.

                                    The first solution, used on a system
                                    without OpenSSL, will create a
                                    crippled Sage. Furthermore, it needs
                                    writing two standard packages,
                                    installing widely-diffused utilities
                                    (it seems awfully difficult to
                                    install a Debian system /sans/
                                    OpenSSL : even a freshly installed
                                    "base system + common utilities" has
                                    openssl, on which Debian's reportbug
                                    and various utilities depend).

                                    I would rather acknowledge our
                                    dependence on OpenSSL, recommend its
                                    installation and advertise the
                                    limitations of an OpenSSL-less Sage,
                                    leaving this possibility open to
                                    prudes...

                                    _II) OpenSSL has broken a lot of
                                    software._

                                    OpenSSL 1.1.0 has broken a lot of
                                    OpenSSL-using software *at the
                                    source level* (older binaries still
                                    can use the libraries, but the macro
                                    mechanisms used in source are not
                                    compatible with those used in
                                    OpenSSL 1.0.x, and compilations fail).

                                    This has happened in "our" Python ;
                                    our now-current 2.7.12 version does
                                    not compile against OpenSSL 1.1. A
                                    patch against this version, allowing
                                    compilation against OpenSSL 1.1 has
                                    been released after the version we
                                    used in Trac#19735
                                    <https://trac.sagemath.org/ticket/19735>.
                                    I tried
                                    <https://trac.sagemath.org/ticket/22089>
                                    to port it in our current version,
                                    and failed miserably (someone with
                                    more experience than me should have
                                    wielded this chainsaw...).

                                    BTW, this has also happened to "our"
                                    git, which was easier to upgrade
                                    (see Trac#22058
                                    <https://trac.sagemath.org/ticket/22058>,
                                    which needs review, BTW).

                                    This *is* a problem for us because
                                    OpenSSL 1.1 has now reached the
                                    stage of diffusion in commonly-used
                                    distributions (Debian testing, which
                                    means the next Ubuntu, etc...). It
                                    has been said that this move was
                                    (unduly) hastened by a nearing
                                    "freeze" in Debian testing ; true or
                                    not, the move has happened, and I
                                    don't fight the weather...
                                    (Interestingly, cygwin still is at
                                    openSSL-devel-1.0.2j).

                                    I think that our best bet is the
                                    upgrade proposed in Trac#22037
                                    <https://trac.sagemath.org/ticket/22037>,
                                    whose development seems to have
                                    stopped dead in its tracks after
                                    sagemath has hit Debian unstable...
                                    This is especially important if we
                                    adopt the idea of openly depending
                                    on OpenSSL as a solution to I).

                                    _III) OpenSSL is problematic on
                                    Macintoshes._

                                     (This is by hearsay : I do not have
                                    access to a Mac, and don't really
                                    understand the problem ; I'm tryin
                                    to summarize what I've read).

                                    Apple seems to have its own SSL
                                    implementation, and specific
                                    procedures for updating its
                                    collection of root certificates.
                                    This makes installing a
                                    Sage-specific SSL library
                                    problematic, and makes necessary a
                                    specific procedure fot root
                                    certificates maintenance.

                                    1) I do not know if Apple's ssl
                                    implementation is sufficient for
                                    a) Sage and related utilities
                                    (Sage's pip, Saage's git, etc...)
                                    b) Curl (needed bty R>=3.3, see above).

                                    2) It seems also difficult  to
                                    develop an utility making Apple's
                                    root certificates usable by Sage.

                                    _Qiscussion and questions_

                                    In view of these difficulties, what
                                    should be done ?

                                    I think that our first priority
                                    should be to get a Python that will
                                    compile against OpenSSL>=1.1, which
                                    will become ubiquitous sooner or
                                    later (ant I think it will be
                                    sooner...). That means completing
                                    Trac#22037
                                    <https://trac.sagemath.org/ticket/22037>
                                    as soon as possible.

                                    In parallel, we should document the
                                    SSL problem right at the startof teh
                                    README.md and in the developer's
                                    documentation (README.md and the
                                    Developer's Guide). I will propose a
                                    patch to these effect of these docs.

                                    The SSL-using parts of Sage should
                                    be reviewed, for answers to three
                                    questions :

                                      * do they compile against
                                        OpenSSL>1.1 on Linux (and other
                                        Unices) ?
                                      * do they compile efficiently (i.
                                        e. with full functionality)
                                        against Apple's SSL library ?
                                      * will they compile against a
                                        future OpenSSL>=1.1 on cygwin ?


                                    Platform-specific adaptations should
                                    be considered for both Macs and Windows.

                                    Questions :

                                      * Should we openly depend on
                                        OpenSSL ? If so, how to express it ?

                                    I'd vote for that, and for warning
                                    of the penalties involved by the
                                    non-use of OpenSSL, probably in
                                    terms close to those of the Python
                                    license.

                                      * Do we need a standard SSL package ?

                                    This is necessary to allow for R>3.3
                                    if we do NOT openly depend on
                                    OpenSSL. That's the only way to
                                    allow to upgrade to R>3.3, which has
                                    become urgent...

                                      * How can we help completing
                                        Trac#22037 ?
                                        <https://trac.sagemath.org/ticket/22037>

                                    and, last but not least :

                                      * how can we help with the
                                        platform-specific aspects of
                                        this thorny problem ?

                                    Your advice, please ?

                                    HTH,

                                    --
                                    Emmanuel Charpentier

                                --
                                You received this message because you
                                are subscribed to a topic in the Google
                                Groups "sage-devel" group.
                                To unsubscribe from this topic, visit
                                https://groups.google.com/d/topic/sage-devel/jdLfIKQ1M18/unsubscribe
                                <https://groups.google.com/d/topic/sage-devel/jdLfIKQ1M18/unsubscribe>.
                                To unsubscribe from this group and all
                                its topics, send an email to
                                sage-devel+...@googlegroups.com.
                                To post to this group, send email to
                                sage-...@googlegroups.com.
                                Visit this group at
                                https://groups.google.com/group/sage-devel
                                <https://groups.google.com/group/sage-devel>.
                                For more options, visit
                                https://groups.google.com/d/optout
                                <https://groups.google.com/d/optout>.


                    --
                    You received this message because you are subscribed
                    to a topic in the Google Groups "sage-devel" group.
                    To unsubscribe from this topic, visit
                    https://groups.google.com/d/topic/sage-devel/jdLfIKQ1M18/unsubscribe
                    <https://groups.google.com/d/topic/sage-devel/jdLfIKQ1M18/unsubscribe>.
                    To unsubscribe from this group and all its topics,
                    send an email to sage-devel+...@googlegroups.com.
                    To post to this group, send email to
                    sage-...@googlegroups.com.
                    Visit this group at
                    https://groups.google.com/group/sage-devel
                    <https://groups.google.com/group/sage-devel>.
                    For more options, visit
                    https://groups.google.com/d/optout
                    <https://groups.google.com/d/optout>.


            --
            You received this message because you are subscribed to a
            topic in the Google Groups "sage-devel" group.
            To unsubscribe from this topic, visit
            https://groups.google.com/d/topic/sage-devel/jdLfIKQ1M18/unsubscribe
            <https://groups.google.com/d/topic/sage-devel/jdLfIKQ1M18/unsubscribe>.
            To unsubscribe from this group and all its topics, send an
            email to sage-devel+...@googlegroups.com.
            To post to this group, send email to sage-...@googlegroups.com.
            Visit this group at
            https://groups.google.com/group/sage-devel
            <https://groups.google.com/group/sage-devel>.
            For more options, visit https://groups.google.com/d/optout
            <https://groups.google.com/d/optout>.

        --


        Konstantin Kliakhandler
        Sent on the go

    --
    You received this message because you are subscribed to a topic in
    the Google Groups "sage-devel" group.
    To unsubscribe from this topic, visit
    https://groups.google.com/d/topic/sage-devel/jdLfIKQ1M18/unsubscribe
    <https://groups.google.com/d/topic/sage-devel/jdLfIKQ1M18/unsubscribe>.
    To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
    sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com
    <mailto:sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com>.
    To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com
    <mailto:sage-devel@googlegroups.com>.
    Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel
    <https://groups.google.com/group/sage-devel>.
    For more options, visit https://groups.google.com/d/optout
    <https://groups.google.com/d/optout>.


--
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com
<mailto:sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com>.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com
<mailto:sage-devel@googlegroups.com>.

Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/sage-devel/jdLfIKQ1M18/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/24/2560 03:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/24/2560 03:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/24/2560 03:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/25/2560 05:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/26/2560 09:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/26/2560 09:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/26/2560 12:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/26/2560 12:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/26/2560 12:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/26/2560 07:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/29/2560 03:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/29/2560 03:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/29/2560 04:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/29/2560 04:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/29/2560 04:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/29/2560 04:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/29/2560 07:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/30/2560 04:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/30/2560 11:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/31/2560 12:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/31/2560 11:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/31/2560 11:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/31/2560 03:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/31/2560 03:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/31/2560 04:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/31/2560 04:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/31/2560 05:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/31/2560 06:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/31/2560 06:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 1/31/2560 07:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/01/2560 03:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/01/2560 04:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/01/2560 05:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/04/2560 02:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/04/2560 07:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/05/2560 04:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/05/2560 05:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/06/2560 06:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/06/2560 11:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 04:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 04:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 07:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 07:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 07:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 08:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 09:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 09:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 09:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 10:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/07/2560 10:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/08/2560 08:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 01:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 07:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 05:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 10:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/09/2560 10:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/10/2560 12:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/13/2560 03:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/13/2560 03:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/13/2560 11:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/15/2560 11:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 12:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/16/2560 01:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 05:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 05:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 10:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 10:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 02:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 03:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 04:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 04:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 05:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 05:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 05:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 06:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 06:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 06:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 06:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 07:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 07:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 08:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/18/2560 09:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/19/2560 02:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/19/2560 03:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/19/2560 03:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/19/2560 05:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/19/2560 06:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/19/2560 07:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/19/2560 10:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 11:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 01:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 01:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 02:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 09:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 11:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 11:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 11:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/21/2560 11:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/21/2560 11:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/22/2560 12:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/22/2560 12:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 05:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 05:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 05:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 05:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 06:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 07:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 08:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/23/2560 03:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/26/2560 04:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/26/2560 04:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/26/2560 05:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/26/2560 06:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/27/2560 09:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/28/2560 12:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/28/2560 09:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/28/2560 11:53:00 หลังเที่ยง