วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] install problem with sage-7.5.1 from Paul Zimmermann

---------- Forwarded message ----------
From: paul zimmermann <Paul.Zimmermann@inria.fr>
Date: Mon, Feb 27, 2017 at 7:35 AM
Subject: Sage 7.5.1
To: wstein@gmail.com


Dear William,

please could you forward to sage-devel for me?

Thank you,
Paul

while trying to install Sage 7.5.1 from source on my machine
(Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz, Debian GNU/Linux 9.0 (stretch),
gcc 6.3.0) I got a failure in mpir-2.7.2 (log file attached).

Any advice?


--
William (http://wstein.org)

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/27/2560 07:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/27/2560 04:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/27/2560 10:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/28/2560 09:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/28/2560 11:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/01/2560 10:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/01/2560 10:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/01/2560 10:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/01/2560 11:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/02/2560 06:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/02/2560 07:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/02/2560 09:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/02/2560 09:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/02/2560 05:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/02/2560 06:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/04/2560 06:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/05/2560 11:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/05/2560 11:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/06/2560 07:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/06/2560 07:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/06/2560 11:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/06/2560 11:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/07/2560 08:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/07/2560 08:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/07/2560 08:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/08/2560 12:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/08/2560 02:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/08/2560 02:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/08/2560 11:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/09/2560 10:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/09/2560 11:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/09/2560 12:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/09/2560 09:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/09/2560 09:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/09/2560 10:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/10/2560 01:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/10/2560 01:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/10/2560 02:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/10/2560 02:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/10/2560 11:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/12/2560 04:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/12/2560 05:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/12/2560 06:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/12/2560 07:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/12/2560 12:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/12/2560 06:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/12/2560 06:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/13/2560 07:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/13/2560 08:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/13/2560 01:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/13/2560 07:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/15/2560 04:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/15/2560 05:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/15/2560 06:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/15/2560 06:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/15/2560 02:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/15/2560 06:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/15/2560 07:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/15/2560 07:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 01:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 01:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 01:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 08:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 08:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 01:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 02:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 06:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/17/2560 07:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/17/2560 09:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/17/2560 06:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/17/2560 06:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/17/2560 06:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/17/2560 11:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 02:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 10:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 11:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 04:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 06:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 06:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 07:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 07:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 10:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 10:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 10:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 08:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 09:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 02:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 04:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 05:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 05:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 09:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 09:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 04:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 04:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 05:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 05:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 06:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 07:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 11:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 04:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 04:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 04:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 06:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 06:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 07:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 07:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 07:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 07:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/27/2560 12:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/28/2560 03:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/28/2560 03:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/28/2560 04:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/28/2560 04:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/28/2560 09:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/29/2560 05:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/29/2560 05:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 04:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 07:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 03:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 07:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 07:43:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: BGG Sage microbadge

Ah, so not Bernstein-Gelfand-Gelfand then...


On Sunday, 19 February 2017 13:59:14 UTC+11, kcrisman wrote:
For those who are true board game geeks (of which I know a number on this list):

https://boardgamegeek.com/microbadge/9453

I have no idea who the creator is, but hats off!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/19/2560 03:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 11:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 12:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 02:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/20/2560 04:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/21/2560 09:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/21/2560 09:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/22/2560 04:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/22/2560 05:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/22/2560 04:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/25/2560 08:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/26/2560 06:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/27/2560 12:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/27/2560 01:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/27/2560 03:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/27/2560 04:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 2/28/2560 08:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/01/2560 10:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/01/2560 10:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/02/2560 10:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/02/2560 10:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/02/2560 03:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/02/2560 03:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/02/2560 03:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/02/2560 04:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/02/2560 04:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/03/2560 11:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/04/2560 02:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/04/2560 03:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/05/2560 03:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/05/2560 03:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/05/2560 07:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/05/2560 10:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/05/2560 02:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/06/2560 03:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/06/2560 08:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/06/2560 08:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/06/2560 10:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/07/2560 06:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/07/2560 09:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/08/2560 02:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/08/2560 04:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/08/2560 08:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/08/2560 08:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/10/2560 09:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/10/2560 03:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/10/2560 04:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/10/2560 06:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/10/2560 06:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/13/2560 11:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/13/2560 08:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/13/2560 08:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/13/2560 08:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/13/2560 08:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/14/2560 03:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/14/2560 03:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/14/2560 07:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/14/2560 10:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/14/2560 11:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 01:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 03:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 03:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/17/2560 06:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/17/2560 12:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/17/2560 12:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/17/2560 01:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/17/2560 09:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/17/2560 09:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 04:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 04:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 04:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 04:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 07:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 07:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 10:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 11:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 02:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 02:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 04:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 05:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 06:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 08:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 10:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 10:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 12:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 01:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 01:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 05:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 05:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 05:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 05:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 06:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 12:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 03:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 08:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 09:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 09:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 09:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 12:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 04:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 04:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 01:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 02:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 10:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 10:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/27/2560 07:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/27/2560 07:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/27/2560 07:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/28/2560 04:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/29/2560 04:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 09:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 11:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 01:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 04:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 04:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 09:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 09:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 09:39:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: Conda package for Sage

Hi,

Update: With the help of Erik and Julian, we now have all the runtime dependencies of sage in conda-forge.

There are some more things to be done until it is ready. (like patching sagelib for https://trac.sagemath.org/ticket/20382)

You can install sage using the following commands (Downloads about 1 GB). Note that this is still experimental.

conda config --add channels conda-forge  conda create -n sage sage
Regards,
Isuru Fernando

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 09:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 09:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 07:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 07:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 08:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 10:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/24/2560 02:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/24/2560 10:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 01:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 06:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 06:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 06:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 06:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 08:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 08:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 12:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 02:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 05:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 05:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/27/2560 08:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/28/2560 12:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/28/2560 01:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/28/2560 10:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 06:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 07:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 06:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 06:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 05:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 06:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 11:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 11:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 11:55:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: Conda package for Sage

Hi,

Update: With the help of Erik and Julian, we now have all the runtime dependencies of sage in conda-forge.

There are some more things to be done until it is ready. (like patching sagelib for https://trac.sagemath.org/ticket/20382)

You can install sage using the following commands (Downloads about 1 GB). Note that this is still experimental.

conda config --add channels conda-forge  conda create -n sage sage
Regards,
Isuru Fernando

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 09:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 09:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 07:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 07:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 08:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 10:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/24/2560 02:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/24/2560 10:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 01:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 06:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 06:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 06:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 06:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 08:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 08:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 12:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 02:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 05:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 05:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/27/2560 08:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/28/2560 12:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/28/2560 01:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/28/2560 10:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 06:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 07:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 06:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 06:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 05:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 06:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 11:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 11:47:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: help required for debugging on appleOn Friday, March 31, 2017 at 8:30:38 PM UTC+1, Frédéric Chapoton wrote:
Hello,

Could please someone with an apple help me debug the ticket https://trac.sagemath.org/ticket/22257 (which stands as a current block on our long road to python3, and was positive reviewed before it failed on apple)

Tried it on the experimental FreeBSD 11.0 setup with clang 3.8 (#22679): 

More specifically,

(1) apply the branch, run the tests:

sage -bt --long src/sage/symbolic/expression.pyx

and confirm that it fails on the problematic line RealSet((0, pi),[pi, pi],(pi,4))


it does
 

(2) could you then tell me the results of

0 < pi

pi < pi

pi < 4

these tests return original expressions

if I wrap them in bool()
I get all True

 
please ? I would like to know what exactly is problematic..

(3) then wrap the 2 calls to richcmp in "src/sage/rings/real_lazy.pyx" with bool(  ) (those introduced in the ticket branch) and tell me what happens to the doctest failure.

same error.
And no change in the interactive tests as above, either.

HTH,
Dima
 

Thanks in advance !

Frederic

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 01:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 01:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 06:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 06:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 07:05:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: Re: algdep (PARI) with clang on FreeBSD

Hi,

On Thu, Mar 30, 2017 at 05:15:10PM +0200, Marc Mezzarobba wrote:
> Thierry wrote:
> > I found the reference i was looking for :
> >
> http://doc.sagemath.org/html/en/reference/rings_numerical/sage/rings/real_double.html#sage.rings.real_double.RealDoubleElement.ulp
>
> That the default rounding mode is round-to-nearest means that correctly
> rounded results should be rounded to the nearest floating-point number
> (as opposed to upwards, towards zero...), not necessarily that all
> operations return correctly rounded results.
>
> But you are right that in the particular case of sqrt(3), one would
> expect the result to be correctly rounded, since the IEEE-754 standard
> requires correct rounding for square roots, and processors usually
> follow it...

Actually, the square root works with the correct rounding in RDF:

sage: RDF(3).sqrt().sign_mantissa_exponent()
(1, 7800463371553962, -52)

The issue here is the conversion from SR to RDF:

sage: RDF(sqrt(3)).sign_mantissa_exponent()
(1, 7800463371553963, -52)

Ciao,
Thierry


>
> --
> Marc
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 12:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 12:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 02:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 02:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 03:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/30/2560 03:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 10:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 11:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 11:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 11:49:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: Name symbolic expressions

Thank-you so much for the response.
As you can imagine, everything made sense to me before posting, but I can kind of see the other side of the coin.
It's nice to get feedback from someone who understands what they are talking about - unlike me.

I already understood that the code was a shortcut, and your "one-liner" was extremely helpful as it fixed one of the issues I was having.
I have no idea why
sage.symbolic.function_factory.function
worked better than
function
I thought they were the same, but I guess not.
Just a side not though, the "one-liner" doesn't work for functions with unnamed arguments like:
f = x

I was already planning on continuing to use this for personal use. I guess my use case is just a little to specific.
Thanks again for your time.

On Sunday, March 19, 2017 at 7:52:21 AM UTC-7, Nils Bruin wrote:
On Sunday, March 19, 2017 at 12:54:34 AM UTC-7, Aidan wrote:

I wrote some code I would like to contribute, but I don't know the most appropriate place to put it.

It works like this right now


        sage: g(x,y) = x + sin(y)
       
(x, y) |--> x + sin(y)
        sage
: g = name('g', g)
        sage
: g
        g
(x, y) == x + sin(y)


I would say it is naming an expression or unnamed function to a function, but if it is actually doing something else, please let me know.

It's doing the work of this one-liner:

sage.symbolic.function_factory.function('g')(*(parent(g).arguments()))==g(*(parent(g).arguments()))

In order to untangle the different meanings of the symbols, let's set:

g=(x+sin(y)).function(x,y)
G=sage.symbolic.function_factory.function('G')
H=G(*(parent(g).arguments()))==g(*(parent(g).arguments()))

Here, g,H are python variables that are bound to python objects: g is bound to a "callable symbolic expression" and H is bound to a symbolic equality expression.
H.lhs() is a "sage symbolic function" (with print name "G") evaluated in x,y and H.rhs() is a symbolic expression.

The equation bound to H mathematically expresses the definition of g in the sense that

H.substitute_function(G,g)

gives a true expression.

Three objects are in play here:

(a) "callable symbolic expressions" (the value of g)

(b) "sage symbolic functions" (the value of G)

(c) python identifiers (the things you use to write g,G,H )

python identifiers (c) can be bound to (a) or (b) or any python object. That's how you use them, but the names g,G,H are not intrinsic properties of those objects. If I set

 a = 1
 b = a

I have two python identifiers bound to the same value (the integer 1), but the names a,b are not properties of the integer 1.

Callable expressions (a) can be used to symbolize mathematical functions with a known definition. do not have a "name" among their properties. That's because we can do:

g=(x+sin(y)).function(x,y)
f=g

then what would the name of that function be? is it f or g? It's neither.

Symbolic functions (b) are used to signify "abstract" functions: functions you don't know the definition ("value") of. Just as symbolic variables are used for "unknowns".
Their *main property* is having a print name so that they can be told apart. If they are bound to a python identifier, their names need not agree though:

sage: G=sage.symbolic.function_factory.function('G')
sage: F=G
sage: F,G
(G, G)

So, "naming" a callable expression doesn't really make sense in the current design of sage. There doesn't seem to be a need for a "name" property on (callable) symbolic expressions, and having it would probably be confusing because "names" in the form of python identifiers can already be bound to them.

Given that the expression you are producing is already available via a (convoluted) one-liner, I doubt much is to gain by adding it to sage. However, if, with continued use, you find good tools to make such one-liners less convoluted, that might be included.

In any case, you don't have to be held back by what gets included in sage or not. You can build your own private library of functions that are useful for you. If you find there are particularly useful constructs in there that you find you are using frequently across several projects (say 2 years or so), it may be worth looking if they can be incorporated. By then you'll have a good body of examples showing why they're useful and how they are used.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 02:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 03:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 09:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 09:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 10:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 10:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/19/2560 11:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 01:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 02:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 02:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 02:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/20/2560 03:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 03:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 08:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 08:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 10:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 10:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 10:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 12:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 12:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 12:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 02:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 03:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 06:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 06:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 06:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 11:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 11:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 12:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 12:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 01:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 02:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 05:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 10:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 11:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 03:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/23/2560 10:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/24/2560 05:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/24/2560 05:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/24/2560 10:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 02:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 03:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 03:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 07:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 07:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 08:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/28/2560 01:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/28/2560 05:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 07:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 12:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 05:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 05:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/31/2560 06:08:00 หลังเที่ยง