วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] building pdf docs fails

'iftex' is required directly because of line 311 in src/doc/common/conf.py:

\usepackage{iftex}

This was added in https://trac.sagemath.org/ticket/22252, to compensate for the fact that Sphinx no longer included it by default. The 'iftex' package is part of TeXLive; I don't know about other TeX distributions.

  John


On Saturday, April 29, 2017 at 3:52:49 AM UTC-7, Volker Braun wrote:
I don't have iftex.sty installed (Fedora 25), so its not required directly. Your tex installation might (erroneously) have it as a transitive dependency, though. I'd try with a clean build first. Otherwise install the iftex package:


$ tlmgr search --file iftex.sty
iftex:
texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty
On Saturday, April 29, 2017 at 11:30:36 AM UTC+2, Daniel Krenn wrote:
On 2017-04-29 11:27, Daniel Krenn wrote:
> Building the pdf version of the documentation e.g. for
> reference/asymptotic fails in the current beta (8.0.beta4). It also
> fails in 8.0.beta2, but works in 7.6.
>
> What can cause this?

FYI, from the log:

! LaTeX Error: File `iftex.sty' not found.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 08:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 10:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 10:27:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: Trac slowOn Thursday, April 20, 2017 at 9:25:12 AM UTC-7, Daniel Krenn wrote:
On 2017-04-20 17:09, John H Palmieri wrote:
> Since some time last night, I have been unable to use "git trac checkout
> TICKET":

This (other ticket) worked for me about an hour ago.

Yes, you're right. It's just this ticket causing problems.

  John
 

Daniel


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 11:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 04:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 04:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 04:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 07:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 09:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 10:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/22/2560 12:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/22/2560 09:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 04:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 10:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 10:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 11:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 12:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 12:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 09:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 11:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 08:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 09:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 10:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 11:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 03:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 03:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 01:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 01:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 01:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 03:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 04:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 07:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 03:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 03:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 04:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 01:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 02:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 04:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 10:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 12:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 12:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 01:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 01:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 03:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 11:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 03:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 07:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 01:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 04:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 05:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 07:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 09:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 07:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 07:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 11:55:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: Trac slowOn Thursday, April 20, 2017 at 9:25:12 AM UTC-7, Daniel Krenn wrote:
On 2017-04-20 17:09, John H Palmieri wrote:
> Since some time last night, I have been unable to use "git trac checkout
> TICKET":

This (other ticket) worked for me about an hour ago.

Yes, you're right. It's just this ticket causing problems.

  John
 

Daniel


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 11:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 04:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 04:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 04:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 07:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 09:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 10:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/22/2560 12:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/22/2560 09:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 04:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 10:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 10:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 11:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 12:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 12:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 09:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 11:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 08:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 09:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 10:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 11:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 03:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 03:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 01:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 01:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 01:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 03:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 04:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 07:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 03:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 03:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 04:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 01:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 02:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 04:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 10:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 12:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 12:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 01:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 01:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 03:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 11:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 03:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 07:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 01:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 04:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 05:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 07:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 09:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 07:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 07:52:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: sage-8.0 beta and python3

Is there a significant change behind going from version 7.6 to 8.0?
Andrew

On Saturday, 8 April 2017 03:14:01 UTC+10, vdelecroix wrote:
On 07/04/2017 19:03, John H Palmieri wrote:
> Python 3 is also built and installed by default in Sage, at least in recent
> development versions, for use by developers trying to make Sage compatible
> with Python 3.

Indeed, you can use it

$ sage -sh -c "python3"
Python 3.5.1 (default, Apr  7 2017, 09:24:58)
[GCC 6.3.1 20170109] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
 >>>

BTW, I wonder why Python3 is not visible in the jupyter notebook...
would be nice to have it available in the list of kernels.

Vincent

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/09/2560 06:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/09/2560 06:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/09/2560 07:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/09/2560 11:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/09/2560 11:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 01:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 02:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 05:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 07:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 07:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 07:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 08:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 08:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 09:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/13/2560 02:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/13/2560 06:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/13/2560 02:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/13/2560 02:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/13/2560 03:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/13/2560 07:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/13/2560 10:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/14/2560 07:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/15/2560 04:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/15/2560 04:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/15/2560 03:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/15/2560 05:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/15/2560 05:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/15/2560 09:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/15/2560 10:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/16/2560 10:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/16/2560 05:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/18/2560 11:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/18/2560 01:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/19/2560 09:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 12:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 06:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 11:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 06:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 06:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 12:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 01:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 02:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/22/2560 08:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/22/2560 11:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/22/2560 12:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/22/2560 03:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/22/2560 03:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/22/2560 06:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/22/2560 07:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 05:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 09:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 11:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 01:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 01:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 03:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 06:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 06:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 09:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 09:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 09:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 09:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 11:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 11:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 12:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 01:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 02:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 06:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 06:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 06:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 06:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 06:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 08:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 03:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 03:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 06:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 06:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 07:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 10:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 11:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 11:29:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: cannot recover password on ask.sagemath

Thanks a lot.

> Le 28 avr. 2017 à 09:17, Thierry <sage-googlesucks@lma.metelu.net> a écrit :
>
> Hi,
>
> On Thu, Apr 27, 2017 at 03:10:12PM -0700, David.Coudert@inria.fr wrote:
>> The problem has not been solved. Should I create a new account and forget
>> the old one or can someone help ?
>
> I am on it, check your emails.
>
> Ciao,
> Thierry
>
>
>> Thanks.
>> David.
>>
>> Le samedi 15 avril 2017 14:16:58 UTC+2, kcrisman a écrit :
>>>
>>> I've alerted the admins of ask.sagemath to see if we can figure out how to
>>> do this manually.
>>>
>>> On Friday, April 14, 2017 at 3:45:12 AM UTC-4, David Coudert wrote:
>>>>
>>>> Hello,
>>>>
>>>> I'm retrying to recover my password on http://ask.sagemath.org, but it's
>>>> not working.
>>>> When I put my email address in the box "Having trouble signing in?", the
>>>> system indicate "Account recovery email sent", but I'm not receiving it.
>>>> I tried many times.
>>>>
>>>> Any help is welcome.
>>>>
>>>> David.
>>>>
>>>>
>>
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
> --
> You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "sage-devel" group.
> To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/sage-devel/8brAPL4QoE8/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 12:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 06:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 08:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 09:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 01:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 07:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 10:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 10:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 01:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 05:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 07:28:00 ก่อนเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: sage-8.0 beta and python3

Yes, cmp is a big mess ;

see https://trac.sagemath.org/query?status=!closed&component=python3

for what has been done and what remains

Frédéric


Le dimanche 9 avril 2017 17:05:44 UTC+2, Marco Cognetta a écrit :
I see that there has been work on converting print statements and simple stuff like that to be python 3 compatible. What are the other steps involved in fully supporting python 3 that are still underway (or haven't been started)?

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/09/2560 01:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/09/2560 01:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/09/2560 02:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 01:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 01:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 01:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/15/2560 12:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/16/2560 02:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/16/2560 04:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/16/2560 10:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/16/2560 10:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/18/2560 10:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/19/2560 04:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/19/2560 05:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/19/2560 08:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/19/2560 09:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/19/2560 11:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/19/2560 11:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 06:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 06:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 01:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 02:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 02:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 02:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 02:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 02:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 09:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 04:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 04:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 08:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/22/2560 09:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 03:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 03:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 03:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 03:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 05:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 06:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 06:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 10:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 08:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/24/2560 02:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 04:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 10:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 11:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 01:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 01:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 01:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 02:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 04:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 04:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 07:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 08:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 08:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 08:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 12:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 05:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 05:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 05:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 02:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 03:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 03:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 04:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 04:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 03:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 04:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 06:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 06:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 06:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 07:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 07:46:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: Names of special methods like _pari_

Hello,

Discussion on this matter seems to have stalled, with no clear
consensus. There is an open ticket (#22470, only affecting _pari_)
that we would like to close by the end of SD85.

Let me summarize the discussion. From what I've read, the only two
options that seem to have gained some consensus are :

(1) keep _pari_
(4) rename to __pari__, keep _pari_ with a deprecation for backwards
compatibility

Disregarding arguments that have been refuted, here's those in favour of (4):

- It is consistent with standard Python conversions (__string__, etc.);
- It has a precedent in Numpy (__array__).

and heres those against (4):

- It's bikeshedding, let's not waste developers' time with it
(deprecations *do* have a cost);
- It may clash with future Python special methods;
- It has a precedent in IPython (_repr_latex_, etc.)

No one seems to feel strongly for one of the other, but if I may try
to count votes:

- in favour of (4): Jeroen, Travis, me
- against (4): Simon, Marc, David

The 50/50 split seems to call for maintaining the status-quo, right?
In this case we may close 22470 as wontfix by, say, the end of the
week.

So, if you care about (4), please speak out !

Thanks,
LucaOn Thu, Mar 2, 2017 at 5:49 PM, Jeroen Demeyer <jdemeyer@cage.ugent.be> wrote:
> On 2017-03-02 14:19, Marc Mezzarobba wrote:
>>
>> Jeroen Demeyer wrote:
>>>
>>> (4) __pari__(): consistent with Python (__int__, __str__) and NumPy
>>> (__array__). However, creating such names possibly goes against the
>>> Python documentation [2].
>>
>>
>> Why "possibly"? The way I understand [2] is that __names__ are reserved
>> for use by the Python interpreter and standard library, period.
>
>
> As I have said before, NumPy have invented __array__ too. And I don't think
> that the Python Naming Police came to hunt them down.
>
> What bothers me about [1] and [2] is that they do not say which names should
> be used for custom special methods.
>
> [1] https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/#descriptive-naming-styles
> [2]
> https://docs.python.org/3/reference/lexical_analysis.html#reserved-classes-of-identifiers
>
>> But if you want to do the same with all conversion
>> methods, there could well be a conflict with some future standard python
>> module.
>
>
> *Any* name has the potential to clash with Python or with other packages.
> And I don't think that __pari__ is much more likely to clash than any other
> of the proposed names.
>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "sage-devel" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/14/2560 12:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/14/2560 01:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/14/2560 01:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/14/2560 01:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/14/2560 11:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/15/2560 03:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 06:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 06:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 09:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 10:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 11:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 11:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 01:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 01:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 06:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 06:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 06:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 07:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 07:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 07:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 09:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/16/2560 10:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/17/2560 07:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 02:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 02:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 04:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 04:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/18/2560 07:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 12:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 03:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 07:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 07:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 07:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 07:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 07:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/21/2560 07:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/22/2560 08:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/24/2560 10:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/24/2560 02:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/24/2560 02:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 03:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 04:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 07:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 08:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/25/2560 10:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 05:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 05:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/26/2560 07:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/27/2560 01:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/27/2560 04:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/27/2560 06:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/27/2560 07:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/27/2560 10:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/27/2560 04:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/27/2560 04:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/27/2560 08:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/29/2560 03:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 3/29/2560 07:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/01/2560 01:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/01/2560 01:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/03/2560 10:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/03/2560 10:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/03/2560 10:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/03/2560 02:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/03/2560 02:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/03/2560 03:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/04/2560 07:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/05/2560 06:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/05/2560 06:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/06/2560 01:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/06/2560 12:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/06/2560 03:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/06/2560 03:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/06/2560 03:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/06/2560 06:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/07/2560 12:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/07/2560 01:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/07/2560 06:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/07/2560 07:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/07/2560 07:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/07/2560 07:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/07/2560 08:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/07/2560 10:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/07/2560 10:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/07/2560 01:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/08/2560 08:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/08/2560 08:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/09/2560 02:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/09/2560 03:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/09/2560 03:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/09/2560 03:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/10/2560 10:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/10/2560 10:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 09:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 03:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 03:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 06:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 08:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 09:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 09:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/12/2560 10:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/13/2560 12:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/13/2560 12:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/13/2560 04:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/14/2560 10:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/15/2560 07:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/15/2560 07:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/16/2560 12:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/16/2560 10:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/16/2560 06:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/16/2560 06:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/16/2560 06:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/16/2560 06:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/16/2560 06:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/16/2560 09:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/17/2560 12:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/17/2560 12:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/17/2560 01:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/17/2560 07:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/17/2560 08:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/17/2560 12:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/17/2560 01:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/17/2560 07:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/17/2560 07:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/17/2560 07:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/17/2560 07:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/17/2560 08:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/17/2560 08:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/17/2560 08:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/18/2560 02:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/18/2560 02:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/18/2560 05:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/18/2560 06:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/18/2560 07:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/18/2560 07:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/18/2560 10:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/18/2560 01:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 03:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 06:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 03:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/20/2560 03:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 01:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 06:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 06:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/21/2560 03:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/22/2560 07:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/22/2560 07:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 01:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 02:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/23/2560 03:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/25/2560 10:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 02:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/26/2560 07:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 01:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 01:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/27/2560 11:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 09:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 09:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/28/2560 09:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/29/2560 01:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 02:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 02:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 11:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 11:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 4/30/2560 11:32:00 หลังเที่ยง