วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: python3 : help neededOn Friday, May 19, 2017 at 9:51:46 AM UTC-7, Frédéric Chapoton wrote:
Dear all,

We have almost reached the state of vanilla sage building with SAGE_PYTHON3=yes (this does not mean working !). But something seems to go wrong, and I would like help to find and fix the current problem.

So, for people that want to do something else than answering polls, you can try the following:

In a separate install of sage, on top of 8.0.beta7, apply

https://trac.sagemath.org/ticket/23030 (git pull trac u/chapoton/23030)

and

https://trac.sagemath.org/ticket/22305 (git pull trac public/22305)

then export SAGE_PYTHON3=yes

and make build.

This should finish succesfully, with the usual message.

It took me a bit more work. First I had a problem with the Sage library, which I could fix by applying #23029. Second, conway-polynomials wouldn't build because it couldn't find six.moves, so I had to change the spkg-install script to use #!/usr/bin/env sage-python23 instead of #!/usr/bin/env python. I should also point out that even when the problem is only in conway-polynomials, the build process keeps rebuilding all of sagelib, rebuilding all of the extensions. So something is not correctly detecting that the Sage library files are already built and installed.

The docs now don't build, although now I see that you were not recommending even trying. Anyway, the error is:

/Users/palmieri/Desktop/Sage_stuff/sage_builds/TESTING/sage-8.0.beta7/local/bin/python: No module named sage_setup

I suppose it should be calling python3 or sage-python23 instead. If we're not worrying about the docs for now, that's fine with me.


Anyway, I finally got 'make build' to work and I ran into the same problem you did. One issue is that sage-ipython is being called, and its first line is #!/usr/bin/env python, which calls python2. You can change that to sage-python23 (which calls a version of Python depending on the setting of SAGE_PYTHON3). When I do that, Sage creates a crash report, saying

ModuleNotFoundError: No module named 'sage.structure.sage_object'. Indeed, when I look at local/lib/python3.6/site-packages/sage/structure, there are no .so files there. This must be related to the issues that caused constant rebuilding of the Sage library. Here are some lines from the log file:

copying build/lib.macosx-10.9-x86_64-3.6/sage/structure/sage_object.cpython-36m-darwin.so -> /Users/palmieri/Desktop/Sage_stuff/sage_builds/TESTING/sage-8.0.beta7/local/lib/python3.6/site-packages/sage/structure

and then later

Cleaning up stale file: /Users/palmieri/Desktop/Sage_stuff/sage_builds/TESTING/sage-8.0.beta7/local/lib/python3.6/site-packages/sage/structure/sage_object.cpython-36m-darwin.so

(Why isn't it just called "sage_object.so"?)

--
John 
Then try ./sage

For me, this fails with some traceback about not finding sage.repl.interpreter. Can someone help to fix that please ?

Frédéric

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 02:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 08:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 11:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 07:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 07:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 09:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 11:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 11:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 07:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 10:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 02:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 04:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 04:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 04:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 07:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 09:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 02:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 05:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 11:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 01:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 01:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 04:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 04:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 05:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 09:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 05:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 06:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 06:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 12:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 05:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 05:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 09:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 09:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 01:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 07:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 01:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 09:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 10:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 01:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 06:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 10:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 05:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 08:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 11:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 11:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 01:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 01:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 08:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 08:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 11:59:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: python3 : help neededOn Friday, May 19, 2017 at 9:51:46 AM UTC-7, Frédéric Chapoton wrote:
Dear all,

We have almost reached the state of vanilla sage building with SAGE_PYTHON3=yes (this does not mean working !). But something seems to go wrong, and I would like help to find and fix the current problem.

So, for people that want to do something else than answering polls, you can try the following:

In a separate install of sage, on top of 8.0.beta7, apply

https://trac.sagemath.org/ticket/23030 (git pull trac u/chapoton/23030)

and

https://trac.sagemath.org/ticket/22305 (git pull trac public/22305)

then export SAGE_PYTHON3=yes

and make build.

This should finish succesfully, with the usual message.

It took me a bit more work. First I had a problem with the Sage library, which I could fix by applying #23029. Second, conway-polynomials wouldn't build because it couldn't find six.moves, so I had to change the spkg-install script to use #!/usr/bin/env sage-python23 instead of #!/usr/bin/env python. I should also point out that even when the problem is only in conway-polynomials, the build process keeps rebuilding all of sagelib, rebuilding all of the extensions. So something is not correctly detecting that the Sage library files are already built and installed.

The docs now don't build, although now I see that you were not recommending even trying. Anyway, the error is:

/Users/palmieri/Desktop/Sage_stuff/sage_builds/TESTING/sage-8.0.beta7/local/bin/python: No module named sage_setup

I suppose it should be calling python3 or sage-python23 instead. If we're not worrying about the docs for now, that's fine with me.


Anyway, I finally got 'make build' to work and I ran into the same problem you did. One issue is that sage-ipython is being called, and its first line is #!/usr/bin/env python, which calls python2. You can change that to sage-python23 (which calls a version of Python depending on the setting of SAGE_PYTHON3). When I do that, Sage creates a crash report, saying

ModuleNotFoundError: No module named 'sage.structure.sage_object'. Indeed, when I look at local/lib/python3.6/site-packages/sage/structure, there are no .so files there. This must be related to the issues that caused constant rebuilding of the Sage library. Here are some lines from the log file:

copying build/lib.macosx-10.9-x86_64-3.6/sage/structure/sage_object.cpython-36m-darwin.so -> /Users/palmieri/Desktop/Sage_stuff/sage_builds/TESTING/sage-8.0.beta7/local/lib/python3.6/site-packages/sage/structure

and then later

Cleaning up stale file: /Users/palmieri/Desktop/Sage_stuff/sage_builds/TESTING/sage-8.0.beta7/local/lib/python3.6/site-packages/sage/structure/sage_object.cpython-36m-darwin.so

(Why isn't it just called "sage_object.so"?)

--
John 
Then try ./sage

For me, this fails with some traceback about not finding sage.repl.interpreter. Can someone help to fix that please ?

Frédéric

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 02:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 08:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 11:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 07:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 07:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 09:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 11:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 11:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 07:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 10:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 02:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 04:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 04:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 04:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 07:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 09:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 02:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 05:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 11:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 01:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 01:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 04:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 04:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 05:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 09:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 05:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 06:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 06:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 12:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 05:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 05:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 09:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 09:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 01:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 07:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 01:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 09:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 10:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 01:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 06:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 10:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 05:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 08:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 11:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 11:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 01:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 01:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 08:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 08:09:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: python3 : help needed

ah, indeed, that's a possibility. I hope that I said loud enough not to play with SAGE_PYTHON in the usual sage install...

Le jeudi 25 mai 2017 17:01:14 UTC+2, John H Palmieri a écrit :


On Thursday, May 25, 2017 at 7:49:42 AM UTC-7, Kwankyu Lee wrote:


On Thursday, May 25, 2017 at 4:36:04 PM UTC+2, Frédéric Chapoton wrote:
Very surprising that sage starts.. Did you really launch the sage that you just compiled ?

I suspect this as well... I will respond later when I am sure about everything. I am a bit busy for other things right now.

If you built Sage once normally and then rebuilt using `SAGE_PYTHON3=yes` without cleaning anything out, then all of the previously built parts might still be there, so maybe it's not too surprising that it starts up.

--
John

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 08:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 01:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 03:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 03:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 01:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 01:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 04:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 05:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 06:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 10:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 01:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 03:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 04:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 04:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 09:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 09:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 01:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 03:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 04:16:00 ก่อนเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: Poll for issue G4 a specific guideline for writing docstrings

+1

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 11:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 12:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 02:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 11:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 11:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 11:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 11:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 08:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 11:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 12:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 12:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 10:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 10:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 11:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 11:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 12:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 12:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 03:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 09:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 04:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 01:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 03:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 08:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 12:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 01:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 01:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 05:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 02:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 06:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 06:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 06:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 06:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 07:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 07:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 01:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 06:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 07:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 07:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 08:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 09:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 09:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 10:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 10:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 10:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 01:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 01:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 01:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 01:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 01:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 04:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 05:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 06:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 06:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 06:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 12:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 05:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 03:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 05:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 05:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 11:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 11:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 10:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 01:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 06:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 06:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 02:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 02:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 03:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 06:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 06:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 07:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 07:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 07:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 04:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 06:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 09:10:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: Poll for issue G2 a specific guideline for writing docstrings

X

In some context, the technical term ``self`` might be easier to
understand (for someone who knows python...) than natural language,
in other context it may be the other way around

Maybe +1 as a rule of thumb, but -1 as a strict rule.

On 2017-05-17, Kwankyu Lee <ekwankyu@gmail.com> wrote:
> We do a poll for adopting an official guideline for docstrings (see
> https://trac.sagemath.org/ticket/23017)
> --------
> G2. Write
>
> if the lattice is reflexive ...
>
> but don't write
>
> if ``self`` is reflexive ...
>
> --------
> If you agree, flag +1; if you disagree and want it reversed, flag -1; if
> you think we do not need this guideline, flag X.
>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 11:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 05:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 09:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 09:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 11:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 02:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 04:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 04:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 07:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 10:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 10:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 12:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 03:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 04:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 08:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 08:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 10:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 10:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 10:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 11:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 02:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 02:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 04:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 04:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 08:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 05:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 05:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 05:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 09:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 12:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 01:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 01:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 02:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 07:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 11:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 03:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 12:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 12:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 12:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 01:01:00 ก่อนเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: Poll for issue G1 a specific guideline for writing docstrings

-1, for reasons that have already been explained by others. Generally,
any reference to a programmatical object should be typographically
distinguished from normal text. Hence, it should be
"Let `f(x)` be the function that returns ``True`` if `x>0` and
``False`` otherwise."
but not
"Let f(x) be the function that returns True if x>0 and False
otherwise."

Cheers,
Simon


On 2017-05-17, Kwankyu Lee <ekwankyu@gmail.com> wrote:
> We do a poll for adopting an official guideline for docstrings
> (see https://trac.sagemath.org/ticket/23017)
> --------
> G1. Write
>
> Return True if something is true.
>
> but do not write
>
> Return ``True`` if something is true.
>
> The same applies to `False` and `None`
> --------
> If you agree, flag +1; if you disagree and want it reversed, flag -1; if
> you think we do not need this guideline, flag X.
>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 11:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 12:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 12:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 08:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 08:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 01:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 01:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 02:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 02:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 06:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 06:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 06:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 07:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 10:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 10:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 10:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 11:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 01:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 11:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 11:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 04:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 08:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 01:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 05:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 08:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 05:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 06:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 10:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 04:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 02:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 03:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 03:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 07:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 03:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 05:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 03:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 05:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 03:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 03:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 03:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 07:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 07:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 09:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 10:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 06:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 11:32:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: No highlights in the release notes

On Fri, 26 May 2017, Simon King wrote:

>> This was done in ~10 bigger ticket and another ~10 with small
>> modifications. As an example see https://trac.sagemath.org/ticket/21861
>>
>> Hence the ticket system would be wrong place for this. For something like
>> this we should have a wiki page.
>
> How do you come to that conclusion? New features are provided in trac tickets,
> and thus trac is exactly the right place to highlight what a ticket
> provides.

I think that most tickets are not highlights, and those that are, are
usually made of smaller tickets. (As big enhancements are hard to review.)

> And how would you keep a wiki in sync with the tickets that are really
> merged in a release? The ticket author would usually write the highlight
> when (s)he is done writing the code, but it may be that it is merged
> only much later.

Mostly it should be done on rc-phase. But of course when you see your
ticket closed, you can think if you now have got something ready for
highlights.

--
Jori Mäntysalo

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 05:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 07:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 08:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 08:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 09:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 09:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 09:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 09:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 02:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 03:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 04:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 04:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 05:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 10:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 11:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 12:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 11:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 11:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 11:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 04:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 06:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 03:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 07:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 11:44:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: No highlights in the release notes

On Fri, 26 May 2017, Simon King wrote:

>> This was done in ~10 bigger ticket and another ~10 with small
>> modifications. As an example see https://trac.sagemath.org/ticket/21861
>>
>> Hence the ticket system would be wrong place for this. For something like
>> this we should have a wiki page.
>
> How do you come to that conclusion? New features are provided in trac tickets,
> and thus trac is exactly the right place to highlight what a ticket
> provides.

I think that most tickets are not highlights, and those that are, are
usually made of smaller tickets. (As big enhancements are hard to review.)

> And how would you keep a wiki in sync with the tickets that are really
> merged in a release? The ticket author would usually write the highlight
> when (s)he is done writing the code, but it may be that it is merged
> only much later.

Mostly it should be done on rc-phase. But of course when you see your
ticket closed, you can think if you now have got something ready for
highlights.

--
Jori Mäntysalo

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 05:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 07:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 08:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 08:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 09:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 09:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 09:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 09:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 02:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 03:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 04:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 04:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 05:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 10:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 11:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 12:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 11:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 11:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 11:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 04:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 06:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 03:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 07:50:00 หลังเที่ยง