วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] fix polymake compilation... for 8.0?

Hello,

I would be happy to have the following in Sage 8.0 (fixes compilation of
polymake with gcc 7.1)

https://trac.sagemath.org/ticket/23289

Please test and review!

Vincent

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 04:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 09:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 02:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 04:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 04:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 05:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 11:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 11:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 10:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 12:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 12:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 07:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 02:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 04:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 04:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 09:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 09:02:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: Poll for issue G1 a specific guideline for writing docstrings

On 2017-05-23 04:16, Nicolas M. Thiery wrote:
> For how to typeset True/False/None/... when we need to spell them out
> explicitly, as already suggested, I would be in favor of :obj:`True`.

I wasn't aware that this works. But in this case, I am in favor (+1) of
:obj:`True` as well.

Best

Daniel

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 01:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 01:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 02:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 11:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 06:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 06:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 06:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 11:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 02:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 02:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 08:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 06:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 10:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 10:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 04:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 10:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 07:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 12:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 08:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 09:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 10:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 10:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 01:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 01:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 01:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 02:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 03:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 04:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 04:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 11:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 12:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 01:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 03:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 03:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 08:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 09:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 12:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 10:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 01:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 02:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 03:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 03:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 07:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 10:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 10:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 02:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 03:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 03:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 05:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 06:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 08:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 11:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 11:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 04:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 10:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 11:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 06:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 10:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 02:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 02:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 10:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 10:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 12:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 12:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 12:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 09:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 09:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 09:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 11:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 11:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 02:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 02:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 06:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 11:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 11:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 12:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 07:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 07:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 09:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 12:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 05:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 05:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 05:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 05:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 06:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 07:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 08:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 11:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 12:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 12:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 04:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 04:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 05:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 05:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 07:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 02:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 07:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 10:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 12:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 01:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 03:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 03:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 03:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 11:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 07:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 08:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 08:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 08:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 11:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 10:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 11:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 10:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 04:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 05:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 11:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 12:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 10:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 11:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 11:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 07:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 07:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 01:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 01:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 01:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 04:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 08:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 03:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 05:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 05:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 07:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 08:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 04:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 05:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 05:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 05:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 03:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 09:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 09:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 11:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 11:56:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: Poll for issue G1 a specific guideline for writing docstrings

On 2017-05-23 04:16, Nicolas M. Thiery wrote:
> For how to typeset True/False/None/... when we need to spell them out
> explicitly, as already suggested, I would be in favor of :obj:`True`.

I wasn't aware that this works. But in this case, I am in favor (+1) of
:obj:`True` as well.

Best

Daniel

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 01:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 01:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 02:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 11:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 06:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 06:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 06:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 11:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 02:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 02:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 08:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 06:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 10:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 10:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 04:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 10:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 11:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 07:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 12:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 08:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 09:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 10:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 10:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 01:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 01:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 01:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 02:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 03:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 04:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 04:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 11:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 12:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 01:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 03:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 03:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 08:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 09:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 12:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 10:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 01:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 02:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 03:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 03:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 07:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 10:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 10:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 02:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 03:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 03:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 05:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 06:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 08:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 11:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 11:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 04:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 10:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 11:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 06:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 10:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 02:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 02:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 10:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 10:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 12:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 12:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 12:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 09:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 09:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 09:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 11:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 11:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 02:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 02:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 06:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 11:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 11:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 12:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 07:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 07:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 09:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 12:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 05:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 05:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 05:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 05:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 06:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 07:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 08:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 11:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 12:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 12:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 04:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 04:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 05:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 05:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 07:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 02:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 07:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 10:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 12:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 01:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 03:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 03:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 03:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 11:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 07:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 08:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 08:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 08:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 11:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 10:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 11:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 10:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 04:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 05:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 11:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 12:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 10:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 11:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 11:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 07:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 07:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 01:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 01:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 01:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 04:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 08:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 03:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 05:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 05:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 07:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 08:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 04:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 05:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 05:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 05:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 03:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 09:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 09:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 11:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:14:00 หลังเที่ยง

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Second round poll for H5 a specific guideline for writing docstringsOn Monday, May 22, 2017 at 2:41:17 PM UTC+2, vdelecroix wrote:

Yes! A function in Python always return a unique object. This object
might be a tuple or a list with several components.

Ok. Now I understand how you view things. 

I always thought it is a common idiom in Python that when the output consists of several items, then the output is a tuple of those items (so Python supports this idiom by allowing "Return a,b,c" rather than "Return (a,b,c)"). If you think there is always a choice between a tuple or a list when you return several items, expressing this explicitly in the docstring is essential. 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 06:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 09:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 10:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 10:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 06:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 01:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 09:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 09:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 10:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 10:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 10:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 01:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 11:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 02:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 12:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 12:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 06:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 02:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 03:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 06:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 08:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 08:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 08:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 09:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 10:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 10:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 10:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 11:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 01:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 01:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 07:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 07:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 02:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 02:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 05:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 04:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 07:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 04:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 09:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 09:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 10:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 01:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 02:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 03:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 06:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 08:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 01:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 02:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 03:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 03:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 05:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 05:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 05:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 02:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 09:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 09:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 11:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 12:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 08:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 09:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 12:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 05:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 06:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 04:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 07:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 06:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 08:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 02:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 03:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 03:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 04:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 05:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 11:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 11:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 05:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 08:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 07:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 01:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 01:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 06:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 08:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 08:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 03:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 03:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 03:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 06:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 10:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 10:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 11:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 11:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 12:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 07:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 07:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 09:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 10:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 01:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 05:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 05:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 03:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 06:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 08:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 08:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 06:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 06:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 07:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 12:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 07:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 08:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 08:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 08:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 06:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 08:28:00 หลังเที่ยง