วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] get_systems() is totally unreliable without profiling enabled in Cython

On 2017-06-14 12:36, Erik Bray wrote:
> The fact that you put "systems" in quotes I think really gets to what
> my question is: How is "systems" defined in this case?

Essentially, a "system" is any external math package/library that a
computation uses. So things like Pynac, MPFR, PARI, Maxima, OpenBLAS, ...

I agree that this is not really objective, for various reasons:

1. Why restrict to "math" packages? We could consider Python, Cython,
ECL or CyPari2 to be a "system" too.

2. What about trivial uses? For example, if we ask to list all elements
of FiniteField(16), does that really "use" Givaro? Technically, it does
but only in a very trivial way.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 04:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 08:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 09:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 10:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 10:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 12:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 02:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 02:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 04:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 05:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 05:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 05:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 05:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 06:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 01:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 01:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 02:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 11:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 11:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 11:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 09:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 10:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 01:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 02:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 03:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 10:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 08:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 10:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 10:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 01:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 01:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 01:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 02:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 08:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 08:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 12:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 01:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 01:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 01:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 07:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 07:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 09:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 04:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 03:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 05:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 12:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 09:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 04:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 01:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 01:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 06:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 06:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 08:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 08:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 08:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 08:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 12:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 01:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 09:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 03:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 04:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 09:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 11:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 03:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 03:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 03:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 06:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 06:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 08:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 09:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 10:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 03:26:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น