วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: trac notifications


I've checked my trac preferences and I have "Notify" for all events available. Although I cannot see "Notify: Any ticket changes" which is mentioned in the text around settings. I do not get notifications about closed tickets like this one https://trac.sagemath.org/ticket/21066 (I think I am getting all others, but maybe not and I just don't know) Is it possible that something is off with my trac settings that I cannot see and modify?

I sometimes get notifications when a ticket has been closed, but typically I do not. I think I have to be in cc on the ticket, but even then, I am not sure. I did like seeing when tickets were closed.

Best,
Travis

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 02:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 02:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 01:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 01:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 10:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 01:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 01:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 02:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 03:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 03:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 05:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 05:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 10:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 10:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 01:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 07:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 01:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 02:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 03:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 03:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 09:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 11:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 06:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 09:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 10:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 01:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 02:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 11:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 12:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 11:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 04:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 09:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 12:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 01:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 01:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 04:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 04:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 10:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 11:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 11:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 11:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 03:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 11:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 11:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 12:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 02:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 05:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 09:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 09:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 10:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 12:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 12:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 12:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 01:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 01:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 01:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 01:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 10:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 10:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 11:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 11:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 04:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 06:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 09:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 04:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 05:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 06:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 07:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 07:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 08:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 08:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 08:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 12:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 12:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 04:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 03:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 10:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 11:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 01:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 11:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 12:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 03:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 05:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 08:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 06:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 06:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 07:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 07:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 10:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 11:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 11:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 11:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 02:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 08:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 08:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 07:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 05:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 06:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 06:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 07:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 07:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 08:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 12:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 12:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 01:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 01:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 11:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 01:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 01:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 01:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 02:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 02:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 02:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 03:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 04:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 05:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 06:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 06:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 07:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 05:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 06:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 10:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 05:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 08:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 02:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 02:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 08:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 08:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 06:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 06:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 11:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 12:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 11:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 11:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 04:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 05:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 05:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 06:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 02:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 08:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 04:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 04:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 04:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 01:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 03:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 03:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 04:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 06:11:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น