วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Google Summer of Code 2017 matroids project

Hello,

This year I will be working on the matroid and graph theory packages for Google Summer of Code. My project will focus on expanding the list of matroid classes available in sage, with methods to do convenient or more efficient computations specific to the class. In particular, I'll make a graphic matroid class, where instances will keep an associated graph in memory. I also will try to improve the existing functionality for plotting rank-3 matroids geometrically.

My GSoC blog is at https://picturesofmatroids.wordpress.com/ . I've already started working on tickets such as https://trac.sagemath.org/ticket/23027 (needs review) and https://trac.sagemath.org/ticket/22559 (positive review) so I should be ready to go once coding starts May 30th.

--Zach

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 05:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 07:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 07:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 07:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 07:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 07:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 07:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 02:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 02:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 03:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 05:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 06:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 02:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 02:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 02:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 05:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 07:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 07:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 11:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 06:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 06:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 03:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 03:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 05:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 08:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 08:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 03:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 03:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 03:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 03:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 01:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 01:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 01:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 06:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 06:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 06:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 10:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 12:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 08:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 08:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 08:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 04:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 06:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 06:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 06:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 09:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 04:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 07:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 07:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 07:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 07:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 09:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 09:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 03:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 12:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 01:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 01:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 03:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 03:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 05:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 07:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 07:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 03:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 03:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 05:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 02:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 06:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 07:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 11:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 09:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 10:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 10:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 11:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 11:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 10:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 10:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 02:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 02:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 02:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 02:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 03:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 03:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 06:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 07:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 07:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 11:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 11:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 01:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 02:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 03:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 12:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 12:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 01:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 09:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 09:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 09:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 01:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 03:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 01:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 03:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 11:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 11:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 11:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 11:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 12:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 07:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 07:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 07:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 08:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 10:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 01:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 01:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 10:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 02:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 02:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 02:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 06:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 06:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 11:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 02:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 02:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 04:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 04:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 07:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 07:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 10:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 02:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 04:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 05:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 06:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 06:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 08:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 10:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 04:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 07:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 07:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 12:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 01:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 07:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 08:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 08:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 05:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 11:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 01:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 03:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 03:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 10:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 10:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 11:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 03:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 06:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 05:18:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น