วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: Report on the results of the polls for specific guidelines for docstrings

There is no more comment on the ticket


Would someone review the ticket, before we forget our consensus?

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 02:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 04:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 04:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 05:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 05:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 07:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 12:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 01:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 05:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 10:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 12:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 12:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 05:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 05:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 01:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 02:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 11:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 11:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 11:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 11:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 06:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 02:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 02:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 07:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 12:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 12:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 12:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 12:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 03:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 03:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 11:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 01:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 06:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 09:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 11:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 11:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 06:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 10:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 06:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 05:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 06:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 04:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 04:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 07:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 07:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 10:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 05:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 08:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 08:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 12:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 06:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 02:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 02:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 09:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 10:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 10:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 06:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 08:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 12:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 01:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 12:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 12:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 06:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 06:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 06:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 06:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 06:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 08:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 06:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 06:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 12:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 12:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 12:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 02:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 02:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 03:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 03:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 03:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 03:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 03:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 10:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 01:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 01:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 06:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 06:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 09:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 09:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 10:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 04:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 06:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 06:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 11:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 02:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 04:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 09:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 06:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 07:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 11:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 06:42:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น