วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: make sage-8.0: error installing matplotlib on debian

I you have a clean branch develop of recent sage develop version you can create a new empty branch based on that recent develop version of sage:

git checkout develop -b train-track

Then, you can pull the public train-track branch:

git pull trac public/train-track

Then, you can work. Of course, when you push to the public branch again:

git push trac public/train-trac

You force everyone to work on the recent sage develop branch.... which might not be a bad thing anyway.

SébastienOn Tuesday, June 20, 2017 at 2:26:11 PM UTC+2, Thierry Coulbois wrote:
Salut Sébastien,

Bof, je voudrais compiler mon ticket public/train-track

Euh, I am on my public/train-track ticket, so not so easy to pull the lattest version.

Thierry

Le mardi 20 juin 2017 13:43:30 UTC+2, Sébastien Labbé a écrit :


On Tuesday, June 20, 2017 at 11:28:11 AM UTC+2, Thierry Coulbois wrote:
 
[sagelib-8.0.beta4] make[3] : on entre dans le répertoire « /home/coulbois/programmes/sage/cmi-sage/src »

Maybe you can try with the newest develop version (8.0.beta11) ?

Sébastien

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 08:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 05:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 07:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 07:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 04:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 05:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 09:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 10:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 06:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 07:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 08:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 08:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 08:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 09:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 09:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 02:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 03:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 05:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 05:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 10:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 05:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 05:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 11:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 05:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 03:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 04:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 01:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 01:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 01:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 03:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 03:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 06:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 11:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 07:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 07:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 07:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 07:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 10:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 10:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 11:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 12:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 12:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 02:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 09:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 10:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 10:45:00 ก่อนเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น