วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: About oneliners in TOC vs. docstring

On 18/05/2017 10:33, Jori Mäntysalo wrote:
> On Thu, 18 May 2017, Kwankyu Lee wrote:
>
>> is_sectionally_complemented() | Return True if every interval
>> from the bottom is complemented.
>>
>> I would write:
>>
>> is_sectionally_complemented() | Test if every interval from the bottom is
>> complemented.
>
> Yep, seems to be nicer. But maybe we should first see if we want to have
> "test if..." -structure in function docstrings.

How is this different from the poll G3 where everybody seems to agree
that we should use

Return whether every interval from the bottom is complemented

?!

Vincent

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 01:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 04:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 09:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 02:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 02:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 03:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 03:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 03:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 06:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 08:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 10:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 12:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 03:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 04:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 04:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 04:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 12:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 01:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 02:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 03:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 12:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 12:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 10:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 01:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 02:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 02:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 11:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 11:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 07:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 10:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 10:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 12:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 01:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 02:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 05:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 10:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 11:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 03:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 04:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 04:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 04:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 05:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 07:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 08:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 10:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 11:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 03:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 05:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 03:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 03:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 05:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 03:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 05:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 01:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 03:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 02:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 02:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 07:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 12:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 01:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 02:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 03:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 03:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 03:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 05:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 05:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 10:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 10:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 10:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 03:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 05:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 07:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 08:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 08:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 09:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 10:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 11:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 01:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 01:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 03:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 03:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 04:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 04:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 04:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 04:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 04:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 06:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 12:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 03:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 04:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 05:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 05:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 10:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 11:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 01:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 01:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 01:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 01:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 10:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 10:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 03:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 04:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 12:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 09:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 09:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 09:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 09:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 09:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 04:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 04:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 08:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 04:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 11:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 12:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 12:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 08:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 08:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 12:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 03:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 03:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 12:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 02:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 06:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 12:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 07:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 08:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 08:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 09:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 12:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 12:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 03:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 09:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 01:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 03:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 03:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 03:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 01:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 01:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 02:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 02:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 03:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 04:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 04:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 04:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 05:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 05:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 04:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 02:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 02:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 08:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 06:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 05:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 05:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 08:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 08:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 09:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 09:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 12:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 12:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 01:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 01:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 01:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 03:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 07:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 07:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 07:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 12:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 01:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 01:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 01:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 07:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 07:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 07:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 09:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 06:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 06:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 02:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 02:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 02:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 02:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 03:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 03:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 04:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 10:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 11:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 11:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 11:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 12:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 06:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 07:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 08:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 10:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 12:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 01:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 01:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 01:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:36:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น