วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: pynac error

After installing lot of libs giac ...etc... And a fresh git I worked, Installed it on ubuntu 17.10 RAM 16Go Xcore 8, ssd 250 Go

Le dimanche 2 juillet 2017 16:46:53 UTC+2, aishen a écrit :
Hi,
From a fresh ubuntu +1 (17.10) I got this error. Last week I compiled it on an old sage-8 betaxx.
Any help ?

[pynac-0.7.8.p0] configure: error: This package needs libfactory
[pynac-0.7.8.p0] make[3]: Entering directory '/home/pi/sage/local/var/tmp/sage/build/pynac-0.7.8.p0/src'
[pynac-0.7.8.p0] make[3]: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
[pynac-0.7.8.p0] make[3]: Leaving directory '/home/pi/sage/local/var/tmp/sage/build/pynac-0.7.8.p0/src'
[pynac-0.7.8.p0] Error building pynac.
[pynac-0.7.8.p0]
[pynac-0.7.8.p0] real    0m7.819s
[pynac-0.7.8.p0] user    0m4.524s
[pynac-0.7.8.p0] sys    0m1.164s
[pynac-0.7.8.p0] ************************************************************************
[pynac-0.7.8.p0] Error installing package pynac-0.7.8.p0
[pynac-0.7.8.p0] ************************************************************************

real    0m9,082s
user    0m5,616s
sys    0m1,284s
***************************************************************
Error building Sage.


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SageMath version 8.0.rc0, Release Date: 2017-06-29                 │
│ Type "notebook()" for the browser-based notebook interface.        │
│ Type "help()" for help.                                            │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Warning: this is a prerelease version, and it may be unstable.     ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
Forcing sage-location, probably because a new package was installed.
Updating various hardcoded paths...
(Please wait at most a few minutes.)
DO NOT INTERRUPT THIS.
Done updating paths.

**********************************************************************

Oops, Sage crashed. We do our best to make it stable, but...

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 02:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 07:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 09:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 03:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 04:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 09:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 03:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 04:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 06:20:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น