วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: Is it reasoanble to have SR.var() inject an assumption into assumptions()?

Actually, ex.is_real() queries the assumptions() data base, not the GiNaC/Pynac info flags. Example:

var('test', domain='real')
print test.is_real()
forget()
print test.is_real()

Returns:
True
False

I think your proposal below would be great. Remove assume() from variable creation, but get the information from Pynac and convert to assumptions when calling maxima.On 06/15/2017 08:17 AM, Ralf Stephan wrote:
The "more persistent domains() database" exists already in part as GiNaC/Pynac info flags that are set in parallel to Maxima's assumptions. They can be queried with ex.is_real() etc...What is not saved in Pynac are less elementary assumptions like x>1, y+z==pi. Now instead of caching all assumptions in a database (either Python or C++) and sending to Maxima on demand in bulk, another possibility could be, as you say, to just remove the assume calls on variable creation because they are all elementary assumptions. Then when Maxima needs them for integration, solving etc take the information from Pynac and do assumes for just those variables that are needed. Am I missing something?

On Wednesday, June 14, 2017 at 6:14:39 PM UTC+2, Stan wrote:
As mentioned in https://trac.sagemath.org/ticket/23138, the assume() command takes a lot of time, which is very annoying when defining a lot of variables using var() including a domain information. var('x', domain='real') passes the domain information to ginac and adds it as an assumption to assumptions(), so that it can be considered by maxima. However, since assumptions() can both store much more information than just the domain information, and on the other hand all the information is lost when someone executes forget(), I am wondering if this code should not be removed from src/sage/symbolic/ring.pyx, Lines 1017-1027, in favour of a more persistent domains() database, which could be injected into assumptions() by the user if needed. Any thoughts on this?

Cheers
Stan
--
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/sage-devel/-A8ZzSKvYsA/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--   ________________________________________    Stan Schymanski  Riedstrasse 60  8604 Volketswil  Schweiz    Ph: +41 (0)43 5420487  _________________________________________  


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 11:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 03:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 03:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 03:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 07:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 08:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 10:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 11:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 11:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 11:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 11:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 02:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 02:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 02:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 02:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 02:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 06:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 06:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 12:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 02:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 05:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 05:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 07:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 08:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 01:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 07:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 07:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 07:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 04:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 12:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 12:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 09:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 09:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 10:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 11:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 11:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 11:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 12:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 02:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 05:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 08:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 09:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 09:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 11:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 01:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 02:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 02:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 12:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 02:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 09:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 09:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 05:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 10:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 11:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 11:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 12:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 12:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 02:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 02:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 04:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 04:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 10:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 12:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 12:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 01:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 05:50:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น