วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: Poll for issue G4 a specific guideline for writing docstrings

Kwankyu Lee wrote:
> G4. OUTPUT block is optional

+1

--
Marc

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 03:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 03:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 03:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 04:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 04:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 07:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 07:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 08:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 08:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 09:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 12:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 01:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 10:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 11:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 11:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 12:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 03:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 07:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 07:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 07:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 07:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 08:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 09:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 09:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 09:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 02:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 02:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 12:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 12:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 07:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 08:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 10:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 10:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 03:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 03:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 10:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 03:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 11:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 04:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 05:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 06:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 08:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 12:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 03:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 10:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 10:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 02:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 03:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 05:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 06:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 12:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 04:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 05:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 06:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 05:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 05:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 05:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 02:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 03:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 05:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 06:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 05:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 07:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 08:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 10:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 10:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 11:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 11:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 12:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 04:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 12:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 12:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 12:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 12:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 12:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 08:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 07:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 07:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 01:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 02:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 01:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 01:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 06:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 08:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 12:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 12:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 05:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 08:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 09:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 07:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 11:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 01:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 05:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 08:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 08:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 08:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 11:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 03:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 03:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 03:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 11:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 01:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 06:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 10:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 11:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 08:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 10:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 11:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 12:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 01:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 01:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 03:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 03:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 08:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 08:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 09:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 10:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 10:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 01:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 05:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 10:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 12:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 01:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 01:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 01:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 01:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 02:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 06:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 08:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 02:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 02:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 04:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 04:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 04:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 05:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 07:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 01:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 01:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 01:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 05:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 03:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 09:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 10:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 06:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 08:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 09:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 10:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 10:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 05:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 05:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 05:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 06:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 06:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 11:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 12:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 12:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 12:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 01:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 01:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 10:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 03:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 06:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 03:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 03:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 03:52:00 ก่อนเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น