วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Bug in a "simple" integration

The following integral should be 1/3 but Sage gives 1/2.
integrate(integrate(integrate(1,x2,max(x0,x1),1),x1,0,1),x0,0,1)

It seems that Sage immediately evaluates max(x0,x1) to x0 which is incorrect.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 09:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 10:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 11:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 11:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 01:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 09:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 09:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 12:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 01:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 01:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 01:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 02:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 09:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 05:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 06:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 10:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 10:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 10:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 11:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 11:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 11:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 11:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 12:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 12:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 01:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 01:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 06:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 07:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 01:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 03:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 01:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 01:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 05:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 06:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 06:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 11:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 04:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 07:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 10:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 10:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 01:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 02:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 03:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 06:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 06:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 08:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 08:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 09:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 12:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 01:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 01:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 01:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 01:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 05:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 05:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 06:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 07:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 02:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 02:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 10:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 02:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 07:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 05:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 06:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 11:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 11:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 02:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 02:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 02:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 03:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 05:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 05:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 05:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 07:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 09:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 08:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 08:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 01:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 07:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 09:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 09:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 08:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 12:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 05:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 05:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 02:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 03:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 05:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 06:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 11:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 11:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 01:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 05:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 05:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 05:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 05:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 08:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 03:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 04:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 04:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 07:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 07:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 08:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 08:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 08:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 08:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 05:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 05:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 08:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 08:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 08:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 11:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 03:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 03:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 03:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 05:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 05:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 07:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 07:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 09:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 01:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 12:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 12:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 04:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 07:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 08:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 09:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 12:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 03:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 04:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 12:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 12:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 01:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 06:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 01:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 09:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 11:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 09:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 11:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 12:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 12:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 12:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 06:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 08:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 08:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 12:46:00 ก่อนเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น