วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: Brainstorming about Sage dependencies from system packages

I wonder if the recent discussion of possible schemes about how to build Sage for python 2 and 3 (one may propose (or object to) that Sage should be built to be runnable both for python2 and python3) could be related with your proposal. 

Is it simply orthogonal with your proposal or somehow could be affected by your proposal?   

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 07:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 10:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 10:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 10:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 10:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 11:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 04:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 07:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 03:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 05:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 05:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 12:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 02:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 02:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 02:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 05:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 05:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 07:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 05:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 05:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 03:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 05:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 06:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 08:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 09:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 11:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 03:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 01:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 11:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 12:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 08:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 08:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 08:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 12:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 01:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 10:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 11:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 11:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 08:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 10:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 03:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 04:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 08:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 02:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 06:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 06:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 06:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 07:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 07:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 07:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 07:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 02:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 02:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 03:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 03:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 03:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 04:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 08:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 03:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 07:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 07:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 08:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 01:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 03:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 04:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 06:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 07:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 08:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 10:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 10:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 02:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 07:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 12:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 07:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 07:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 07:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 05:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 05:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 08:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 04:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 05:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 07:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 05:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 07:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 08:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 08:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 04:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 06:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 12:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 02:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 09:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 09:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 09:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 04:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 12:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 03:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 07:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 07:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 07:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 10:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 01:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 03:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 03:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 03:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 04:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 05:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 05:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 05:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 05:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 05:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 05:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 06:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 05:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 01:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 04:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 03:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 11:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 06:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 06:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 09:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 10:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 12:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 12:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 06:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 09:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 05:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 08:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 08:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 09:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 07:02:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น