วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: PyNormaliz-1.5.tar.gz not available on the mirrors

Ok fixed!

On Sunday, May 21, 2017 at 3:52:32 AM UTC+2, Thierry (sage-googlesucks@xxx) wrote:
Hi,

apparently, PyNormaliz-1.5.tar.gz is not available on the mirrors, while
ticket #22684 was recently merged.

It can be downloaded at
https://pypi.python.org/packages/5e/8e/2e4f68fb395ea834be0bdd3adf3c1787e320cbb6007e0c16ff6529480ed9/PyNormaliz-1.5.tar.gz

Ciao,
Thierry

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 03:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 08:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 08:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 10:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 10:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 10:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 10:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 12:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 01:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 08:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 09:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 09:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 07:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 08:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 12:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 12:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 01:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 01:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 01:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 04:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 04:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 05:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 12:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 12:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 01:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 01:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 09:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 05:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 04:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 12:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 02:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 02:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 02:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 02:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 02:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 02:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 07:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 07:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 10:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 11:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 09:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 09:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 09:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 09:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 04:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 05:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 05:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 05:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 09:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 10:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 10:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 03:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 03:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 01:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 02:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 02:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 02:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 11:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 12:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 04:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 04:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 05:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 06:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 06:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 11:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 03:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 06:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 06:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 07:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 07:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 02:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 04:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 09:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 11:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 05:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 06:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 08:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 08:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 02:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 04:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 07:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 12:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 02:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 02:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 11:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 05:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 05:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 12:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 12:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 03:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 08:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 09:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 09:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 02:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 02:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 05:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 03:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 04:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 04:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 04:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 08:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 09:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 10:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 10:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 02:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 11:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 03:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 10:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 08:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 08:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 08:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 08:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 10:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 10:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 12:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 06:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 06:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 06:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 12:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 06:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 07:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 08:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 08:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 11:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 11:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 06:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 06:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 07:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 07:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 02:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 03:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 04:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 05:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 05:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 06:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 08:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 05:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 06:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 06:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 06:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 11:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 04:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 05:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 05:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 06:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 06:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 12:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 04:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 09:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 09:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 09:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 06:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 06:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 08:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 09:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 03:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 07:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 07:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 07:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 11:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 11:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 11:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 11:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 12:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 05:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 06:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 06:25:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น