วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: Blog post "Sphinx documentation of Cython code using ``binding=True``"

On 2017-06-10 08:24, 'Martin R' via sage-devel wrote:
> the problem was, if I remember correctly, that the way
> sphinx for sage is set up, sage is not a single project.

This has nothing to do with what I wrote about. There are essentially
two main ways how Sphinx-in-Sage differs from vanilla Sphinx:

1. Sphinx-in-Sage builds the documentation in pieces and then merges it
as one document.

2. Sphinx-in-Sage has lots of customization to deal with Cython code.

My post was about 2, not 1.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 12:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 10:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 05:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 07:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 07:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 07:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 07:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 10:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 08:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 03:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 04:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 07:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 08:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 05:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 05:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 08:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 01:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 12:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 01:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 07:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 12:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 01:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 04:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 06:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 10:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 08:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 08:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 09:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 09:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 09:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 12:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 12:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 12:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 06:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 10:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 11:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 11:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 11:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 06:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 06:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 04:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 02:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 03:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 03:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 03:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 04:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 04:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 08:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 02:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 10:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 11:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 11:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 11:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 12:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 12:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 01:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 02:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 02:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 06:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 06:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 08:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 11:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 11:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 12:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 01:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 07:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 07:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 07:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 07:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 01:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 05:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 07:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 09:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 09:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 09:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 05:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 03:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 12:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 06:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 07:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 10:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 10:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 10:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 10:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 11:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 09:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 09:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 11:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 02:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 02:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 02:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 02:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 02:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 02:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 02:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 12:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 12:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 12:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 01:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 01:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 01:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 01:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 03:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 03:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 08:14:00 ก่อนเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น