วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] About certificate-parameter

On Wed, 17 May 2017, Vincent Delecroix wrote:

> An example is given by "is_cyclotomic" that returns either a boolean or
> an integer
>
> sage: x = polygen(ZZ)
> sage: p = x^2 + x + 1
> sage: p.is_cyclotomic()
> True
> sage: p.is_cyclotomic(certificate=True)
> 3

I suggest that certificate=True always returns a pair (i.e. a tuple of two
elements) where first value is True or False, and the second value is the
certificate or None.

But that won't make the question about docstring easier. What to do if
INPUT and OUTPUT are strongly related? See for example
automorphism_group() of a graph.

--
Jori Mäntysalo

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/17/2560 08:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/17/2560 02:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/17/2560 02:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 07:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 05:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 07:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 07:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 07:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 11:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 11:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 03:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 05:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 10:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 08:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 08:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 04:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 04:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 07:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 07:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 04:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 05:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 06:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 06:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 06:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 12:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 12:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 02:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 08:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 09:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 04:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 07:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 05:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 10:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 10:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 10:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 01:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 01:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 01:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 08:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 07:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 08:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 09:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 03:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 11:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 11:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 11:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 05:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 07:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 07:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 08:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 08:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 05:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 06:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 03:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 06:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 09:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 09:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 10:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 09:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 02:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 02:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 02:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 08:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 08:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 08:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 08:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 08:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 09:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 09:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 01:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 09:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 03:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 03:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 12:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 12:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 04:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 05:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 11:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 03:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 03:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 08:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 10:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 10:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 06:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 06:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 01:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 06:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 09:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 09:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 11:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 08:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 09:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 10:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 06:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 07:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 01:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 05:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 05:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 05:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 06:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 07:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 12:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 12:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 12:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 12:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 12:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 01:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 01:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 01:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 01:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 04:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 01:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 02:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 02:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 07:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 10:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 10:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 11:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 11:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 08:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 12:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 12:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 12:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 05:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 11:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 02:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 04:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 04:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 04:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 05:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 04:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 10:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 04:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 04:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 10:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 10:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 11:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 03:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 12:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 02:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 07:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 08:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 08:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 10:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 10:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 10:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 10:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 10:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 10:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 05:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 10:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 10:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 01:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 01:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 02:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 06:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 07:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 10:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 11:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 11:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 01:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 01:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 03:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 04:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 04:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 04:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 09:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 07:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 07:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 07:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 08:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 04:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 04:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 04:45:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น