วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] transferring sagetex github repo to sagemath?

Dima -- you're promoted to an owner. Please do useful stuff. Thanks!!

https://github.com/orgs/sagemath/people

On Wed, May 31, 2017 at 12:00 PM, Dima Pasechnik <dimpase@gmail.com> wrote:
> perhaps you can add me to this group and remove Keshav, who is not contributing since the past 3 or more years.
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.--
William (http://wstein.org)

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 12:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 07:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 12:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 12:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 12:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 12:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 07:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 07:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 08:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 09:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 07:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 04:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 04:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 12:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 12:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 12:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 12:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 01:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 04:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 11:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 01:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 05:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 05:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 02:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 02:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 05:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 01:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 12:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 01:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 12:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 12:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 12:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 08:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 09:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 01:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 01:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 10:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 11:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 12:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 12:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 01:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 01:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 01:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 01:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 05:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 02:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 08:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 10:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 10:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 10:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 01:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 01:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 02:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 02:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 02:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 02:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 01:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 01:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 03:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 03:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 11:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 03:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 07:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 11:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 11:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 11:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 12:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 11:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 12:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 12:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 01:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 04:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 06:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 09:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 10:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 08:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 08:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 10:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 11:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 01:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 01:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 04:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 12:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 12:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 01:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 12:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 02:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 05:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 09:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 09:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 01:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 02:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 02:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 02:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 12:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 12:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 02:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 03:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 03:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 03:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 09:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 09:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 08:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 09:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 09:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 05:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 07:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 09:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 10:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 10:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 05:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 05:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 09:37:00 ก่อนเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น