วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Sage policy question: require docstrings and doctests?

On Wed, 17 May 2017, Jeroen Demeyer wrote:

>> Here are several reasons:
>> - random seeds are always the same
>
> That can easily be fixed by explicitly changing the random seed in the
> doctest (probably some helper context should be provided for this)

Currently sage -t --randorder <somenumber> will give quite massive output
of failing tests...

What kind of testing we are talking now? As an example we can create a
random graph g and check that g.is_planar() == (g.genus() == 0) etc.
Should we have that kind of randomized test? (I do those, but have not
included them to Sage code.)

--
Jori Mäntysalo

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/17/2560 05:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/17/2560 05:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/17/2560 05:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/17/2560 12:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/17/2560 12:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/17/2560 12:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 01:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 09:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 10:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 10:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 12:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 12:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 03:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 11:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 01:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 02:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 03:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 05:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 04:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 05:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 08:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 11:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 07:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 05:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 04:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 04:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 05:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 07:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 07:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 11:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 11:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 12:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 12:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 12:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 12:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 12:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 12:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 03:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 12:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 12:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 04:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 09:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 09:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 02:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 03:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 01:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 02:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 03:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 03:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 03:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 07:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 08:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 08:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 10:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 04:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 05:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 05:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 05:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 05:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 01:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 02:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 09:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 09:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 07:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 07:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 08:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 08:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 04:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 08:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 08:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 01:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 09:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 11:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 11:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 07:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 07:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 11:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 02:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 03:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 12:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 02:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 03:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 09:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 01:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 01:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 01:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 01:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 02:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 03:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 01:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 11:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 12:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 01:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 01:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 01:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 01:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 01:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 06:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 02:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 03:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 06:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 09:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 10:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 10:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 12:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 12:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 12:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 12:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 02:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 03:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 04:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 01:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 04:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 04:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 05:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 05:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 06:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 07:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 08:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 09:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 11:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 12:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 12:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 02:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 10:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 08:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 09:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 09:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 09:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 09:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 11:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 12:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 07:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 09:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 02:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 04:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 10:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 10:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 03:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 03:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 07:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 07:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 07:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 09:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 01:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 04:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 12:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 06:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 07:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 07:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 02:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 02:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 02:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 05:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 03:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 04:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 09:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 09:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 02:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 05:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 06:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 06:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 09:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 09:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 10:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 12:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 06:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 07:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 12:45:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น