วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: Poll for issue G2 a specific guideline for writing docstrings

On Fri, May 19, 2017 at 06:23:04AM +0000, Simon King wrote:
> X
>
> In some context, the technical term ``self`` might be easier to
> understand (for someone who knows python...) than natural language,
> in other context it may be the other way around
>
> Maybe +1 as a rule of thumb, but -1 as a strict rule.

Same here.
Nicolas
--
Nicolas M. Thiéry "Isil" <nthiery@users.sf.net>
http://Nicolas.Thiery.name/

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 07:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 07:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 09:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 09:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 11:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 02:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 07:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 07:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 09:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 12:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 02:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 01:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 01:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 06:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 06:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 08:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 10:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 11:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 11:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 12:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 02:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 07:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 01:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 01:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 10:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 11:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 05:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 05:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 12:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 12:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 12:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 12:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 12:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 02:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 02:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 05:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 05:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 07:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 10:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 10:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 03:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 04:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 06:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 08:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 08:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 09:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 07:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 07:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 07:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 04:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 04:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 04:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 07:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 01:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 02:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 08:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 08:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 08:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 10:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 11:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 11:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 11:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 01:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 05:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 06:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 06:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 09:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 09:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 09:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 07:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 07:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 11:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 12:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 02:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 05:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 10:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 04:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 02:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 02:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 02:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 02:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 06:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 09:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 12:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 01:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 04:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 10:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 11:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 12:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 09:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 10:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 05:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 05:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 06:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 06:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 09:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 11:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 02:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 03:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 07:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 08:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 08:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 08:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 08:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 11:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 11:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 11:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 11:42:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 01:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 06:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 06:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 11:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 05:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 06:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 07:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 06:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 06:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 01:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 01:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 07:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 08:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 08:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 05:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 08:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 04:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 10:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 10:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 03:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 03:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 03:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 04:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 05:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 05:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 05:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 06:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 06:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 06:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 05:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 05:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 06:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 07:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 01:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 02:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 01:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 01:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 04:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 04:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 08:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 10:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 10:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 10:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 10:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 10:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 10:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 02:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 02:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 02:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 12:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 12:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 12:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 02:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 07:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 08:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 09:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 11:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 11:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 03:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 03:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 05:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 06:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 06:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 11:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 12:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 08:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 11:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 03:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 11:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 11:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 12:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 08:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 11:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 12:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 12:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 02:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 02:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 07:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 07:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 10:52:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น