วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Surprising behaviour of Set

This is now https://trac.sagemath.org/ticket/23324

Am Sonntag, 25. Juni 2017 19:47:36 UTC+2 schrieb vdelecroix:
On 25/06/2017 19:10, 'Martin R' via sage-devel wrote:
> I just noticed that Set([[], []]).cardinality() yields 2.  In earlier
> versions, a TypeError: unhashable type: 'list' was raised.
>
> I think the behaviour was modified
> in https://trac.sagemath.org/ticket/22597.
>
> Is this intended?  It seems to me that it would be safer if cardinality
> would raise an error...

I hope it was not intentional. It looks seriously broken. Did you
already opened a ticket?

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 12:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 12:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 01:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 01:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 01:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 03:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 03:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 04:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 12:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 12:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 12:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 12:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 12:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 01:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 03:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 03:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 02:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 03:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 08:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 02:03:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 03:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 03:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 04:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 04:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 06:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 07:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 12:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 11:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 11:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 03:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 04:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 04:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 04:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 04:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 05:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 09:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 09:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 09:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 10:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 10:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 07:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 08:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 03:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 05:57:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น