วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: python3 : help neededOn Thursday, May 25, 2017 at 10:49:34 AM UTC+2, Frédéric Chapoton wrote:
ok, now with 8.0.b8, you can just do

"export SAGE_PYTHON3=yes"

and then "make build". This should succeed, with no error message.

Then try "./sage"

Following your instructions, I built sage on mac. Then sage starts with no problem, strangely. So I checked the version of running python. It is 2.7.13. What should I do to run sage with python3?

Being unsure if sage was built to run with python3, I followed the instructions once more to build again. Then sage is now compiling 457 files all over again. This is not normal.

Anyway, I could not reach to the point where "./sage" crashes... Any idea what I missed?

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 07:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 07:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 10:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 02:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 02:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 07:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 01:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/26/2560 01:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 12:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 12:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 04:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 04:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 06:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 08:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 08:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 04:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 04:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 10:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 10:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 08:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 10:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 01:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 03:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 03:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 04:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 06:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 07:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 07:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 11:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 11:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 01:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 02:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 05:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 11:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 11:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 11:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 06:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 06:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 06:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 07:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 07:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 10:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 02:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 02:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 06:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 07:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 07:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 07:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 08:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 09:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 09:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 05:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 05:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 08:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 08:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 06:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 11:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 04:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 04:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 04:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 08:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 10:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 11:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 11:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 03:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 05:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 12:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 02:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 03:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 06:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 01:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 01:26:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 02:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 04:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 11:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 12:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 02:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 02:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 03:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 03:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 04:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 06:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 06:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 07:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 07:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 07:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/23/2560 09:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 09:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 09:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 01:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 03:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 11:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 08:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 06:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 03:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 10:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 06:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 06:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 07:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 07:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 05:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 09:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 09:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 12:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 03:05:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 06:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 11:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 11:44:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 01:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 04:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 12:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 12:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 12:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 03:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 06:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 06:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 06:51:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น