วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Sage Python 3 proposal

On Friday, June 2, 2017 at 2:54:22 AM UTC-6, Ralf Stephan wrote:
But then we need to either build libraries libpynac2 and libpynac3 or put libpynac somewhere in local/lib/python*. Do we know which other components get linked against libpynac? Is it just the extension module pynac.pyx ?

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 10:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 07:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 07:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 10:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 11:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 11:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 11:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 02:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 05:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 05:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 12:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 12:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 02:34:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 07:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 04:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 04:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 04:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 06:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 07:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 07:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 08:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 09:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 05:21:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 05:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 08:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 12:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 11:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 11:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 02:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 02:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 06:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 06:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/09/2560 07:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 12:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 08:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 09:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 10:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 11:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 11:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 05:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 05:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 05:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 06:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 06:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 06:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 09:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 11:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 12:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 12:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 12:07:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 12:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 12:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 12:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 02:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 09:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 09:14:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 07:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 10:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 10:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 10:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 10:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 10:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 10:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 11:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/12/2560 03:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 07:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 11:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 11:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 11:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 02:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 02:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 05:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 07:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 08:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 10:08:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 01:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 07:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 12:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 12:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 12:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 02:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 03:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 03:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 09:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 11:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 12:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 03:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 07:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 07:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 07:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 08:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 08:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 01:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 01:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 01:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 03:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 04:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 04:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 11:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 12:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 02:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 02:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 02:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 02:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 10:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 04:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 05:34:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 05:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 12:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 12:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 01:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 02:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 08:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 01:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 07:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 09:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 07:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 12:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 12:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 07:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 07:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 04:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 04:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 04:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 03:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 03:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 03:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 03:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 06:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 06:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 08:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 04:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 07:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 07:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 04:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 04:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 04:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 04:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 05:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 10:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 12:17:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 02:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 02:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 02:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 03:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 03:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 04:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 04:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 11:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 12:52:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 01:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 01:22:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 01:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 04:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 04:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 08:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 09:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 09:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 12:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 04:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 04:59:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 05:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 05:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 11:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 12:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 01:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 03:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 04:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 04:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 04:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 04:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 05:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 05:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 05:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 06:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 07:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 03:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 03:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 03:59:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น