วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [sage-devel] Re: Second round poll for H4 a specific guideline for writing docstrings

+1

On 2017-05-18, Kwankyu Lee <ekwankyu@gmail.com> wrote:
> Hi,
>
> I prepared H4 revised from G4 based on your ideas and wishes. It was hard
> to make a compromise from your differing opinions and reach a proposal for
> the better. So this time* if I fail to get approval from most of you, the
> guideline will be simply discarded.*
> *----*
> H4. OUTPUT block is optional but recommended unless it is clear from the
> one-line
> explanation.
> ----
> If you agree, flag +1; if you don't, flag -1.
>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/18/2560 11:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 05:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 05:16:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 07:00:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 07:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 04:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 04:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/19/2560 05:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 02:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 02:14:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 02:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 02:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 05:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 04:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 07:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 07:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/20/2560 08:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 12:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 01:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 01:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 02:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 04:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 06:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 05:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/21/2560 11:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 01:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/22/2560 05:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 04:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 04:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 04:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 04:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 04:59:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 06:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 06:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 06:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/23/2560 11:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 02:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 01:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 03:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/24/2560 11:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 12:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 12:22:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 01:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 02:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/25/2560 07:49:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 03:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 11:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/27/2560 12:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 01:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 02:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/28/2560 02:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 11:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 12:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 12:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 02:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 02:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 02:47:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 03:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 05:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/29/2560 05:55:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 02:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 05:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 08:12:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/30/2560 09:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 07:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 08:45:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 5/31/2560 10:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/01/2560 02:11:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 10:50:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/02/2560 12:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 03:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 04:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/03/2560 10:57:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 12:05:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 01:29:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/04/2560 04:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 02:42:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 05:02:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 04:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 07:03:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/05/2560 11:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 02:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 02:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 02:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/06/2560 02:32:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 09:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 09:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 09:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 06:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 06:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 09:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 10:33:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/07/2560 11:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 07:33:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 11:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 12:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 02:16:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/08/2560 11:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 03:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 06:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 12:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 02:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 05:10:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 05:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 05:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 05:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 05:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/10/2560 05:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 01:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 03:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 04:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 10:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 10:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/11/2560 11:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 08:04:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 08:29:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/13/2560 08:37:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/14/2560 11:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/15/2560 09:15:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 04:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 09:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/16/2560 09:21:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/17/2560 09:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 09:57:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 03:28:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 06:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 07:41:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 08:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 09:00:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 09:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/18/2560 09:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/19/2560 04:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 05:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/20/2560 11:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/21/2560 09:13:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 12:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 01:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 03:23:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 02:24:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 02:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 07:19:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 10:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/22/2560 10:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 12:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 12:58:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 01:53:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 02:35:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 07:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 07:54:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/24/2560 10:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 02:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 06:50:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 10:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/25/2560 11:25:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 12:47:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 08:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:30:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 11:44:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 01:40:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/26/2560 01:56:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 02:56:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 04:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 06:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 11:39:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 01:26:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 01:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 08:39:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 10:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 10:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/27/2560 10:18:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 01:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 02:07:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 03:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 07:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 07:52:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 08:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 08:54:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 09:17:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 09:46:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/28/2560 10:20:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 01:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 02:20:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/29/2560 01:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 08:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 07:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 09:11:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 09:13:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 07:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 05:36:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 09:32:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 09:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 09:58:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 10:06:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 05:27:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 01:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:24:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:25:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 06:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 07:48:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 12:23:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 01:06:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:48:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 06:01:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 06:15:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 06:15:00 หลังเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น