วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] [computer] Re: [sage-devel] Re: Patchbot monitoring

On Fri, Jun 30, 2017 at 12:35 PM, Kwankyu Lee <ekwankyu@gmail.com> wrote:
>
>
> On Friday, June 30, 2017 at 9:54:00 AM UTC+2, Erik Bray wrote:
>>
>> Does anyone who runs / administers Sage patchbots have any hints/tips
>> regarding monitoring of their patchbots?
>
>
> I run a patchbot using screen.
>
> 1. I use "screen -r" to see what the patchbot is doing currently.
> 2. I check logs, especially when it fails, to see why.
> 3. I check the trac report for my machine to see what tickets it has tested
> and the results.
>
> It would be great if my patchbot provides these information through its own
> monitoring webpage...

Right; I can do all that but it's a little too....involved. I don't
want to think about it until and unless something is wrong (which, if
it's quite frequent, is fine, but not until or unless).

If noting else, I could probably write a little script that queries
the server and e-mails me when whatever conditions I care about are
satisfied. Though might like to also have a health check on my
patchbot itself.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sage-devel" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sage-devel+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sage-devel@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sage-devel.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 04:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 05:55:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 09:41:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 09:43:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 12:51:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:09:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:36:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 6/30/2560 10:43:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 06:09:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 06:40:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 06:46:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 06:53:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 09:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 09:49:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 10:04:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 10:45:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/01/2560 11:28:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 07:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 07:51:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 08:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 09:18:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 10:31:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 10:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 10:37:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 10:38:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 03:31:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 03:38:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 05:02:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/02/2560 08:30:00 หลังเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 02:27:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 05:35:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 06:01:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 07:08:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 07:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 07:10:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 07:12:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 07:19:00 ก่อนเที่ยง

--
เขียนโดย computer ถึง computer เวลา 7/03/2560 10:06:00 ก่อนเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น